Free Image Hosting at www.ImageShack.usVan Rechts Gezien - Aus Rechter Sicht - Vu De Droite

Teksten uit de Europese nieuwrechtse denkstroming

19 september 2006

CARL SCHMITT door Tom POTOMS op Open Orthodoxie, 19 september 2006.

Van de conservatieve denkers is Carl Schmitt misschien een van de meest omstreden denker. Velen zullen hem dan ook markeren als wegbereider en ideoloog van het nazisme. Anderen kennen de persoon en zijn werk niet zo goed en anderen hebben nog nooit in hun leven van Carl Schmitt gehoord.

Ik zal in dit stuk eerst de persoon en het leven van Carl Schmitt situeren en beschrijven, daarna zal ik overgaan op een begrip dat hij onderschreef, namelijk de zogenaamde “conservatieve revolutie”. Hierna richt ik me op de fictie en feiten over de verhouding tussen Carl Schmitt en het conservatisme, en in het bijzonder die met het nazisme. Wanneer ik over het laatste wat zeg, zal ik tevens een tussenstop in Italië maken.

Leven en werk Carl Schmitt (1888-1985)

Schmitt werd geboren op 11 juli 1888. De datum van 11 juli heeft voor mij als Vlaming een extra toegevoegde waarde, maar goed. De plaats waar hij werd geboren was het Duitse Plettenberg, in Westfalen. Hij studeerde politieke wetenschappen en rechtsleer in de universiteiten van Berlijn, München en Straatsburg. Hij behaalde zijn diploma aan het toen nog (1915) Duitse Straatsburg.

In 1921 werd hij professor aan de universiteit van Greifswald, waar hij zijn eerste belangrijkste essay: Die Diktatur schreef. In Die Diktatur beschrijft hij de toestand van de toenmalige ‘Weimarrepubliek’ en zijn ideeën hieromtrent. In 1919 was hij al in aanraking gekomen met de chaos en anarchie dat het uiteenvallen van het Duitse keizerrijk na de Eerste Wereldoorlog impliceerde. Toen was hij tijdelijk als staatsambtenaar in München actief, toen juist de communistische staatsgreep in Beieren en München plaatsvond, die uitmondde in de zgn. ‘Rätterrepubliek’. Revolutionaire volksbendes bestormden omliggende kantoren en gebouwen en schoten willekeurig officieren, juristen en ambtenaren neer. Carl Schmitt overleefde het, maar het liet toch een serieuze angst voor verzwakking in orde en ‘rule of law and order’ bij.

Schmitt maakt in het essay begrip van een “legale en wettelijke dictatuur, zoals hij zag bij de dictators in Rome, en verschillend van "de autoritaire dictatuursvorm". Als jurist verdedigde hij maar al te vaak, ook in dit werk, artikel 48 van de nieuwe Weimarrepubliek. In artikel 48 staat namelijk dat de president in tijden van instabiliteit en incohensie in de politieke organen, zelf decreten zonder de legislatieve tak mag goedkeuren en laten uitvoeren.

In 1922 werkte hij aan de universiteit van Bonn als universitair medewerker; hier publiceerde hij een tweede belangrijk essay: Politische Theologie. Wie in dit werk een uitgebreide theologische en filosofische behandeling verwacht, komt verraden uit. Schmnitt geeft namelijk in de eerste plaats vooral een uitgebreide behandeling van de Franse contra-revolutionaire schrijvers, zoals Louis De Bonald, Joseph De maistre en de Spanjaard Donoso Cortés. Een jaar later komt hij met zijn Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus waarin hij een duidelijk pessimistische instelling t.o.v. de partijpolitieke democratie weergaf. Hij beargumenteerde dat een parlementaire democratie staat of valt met rationeel denken, en dat in realiteit de uitgevoerde democratie vaak wordt bevochten op irrationele elementen, en vaak met onredelijke akkoorden, afgesloten in “rokerige ruimten, met sigaar en pint”.

Vrijheid is in zijn visie enkel en alleen mogelijk via christelijke, in zijn ogen, katholieke wegen en een christelijk-katholieke moraal. Vrijheid kan niet door politici of door democratie verkregen worden, zoals hij zei: "Bei politischer Scheingleichheit muss ein anderes Gebiet, auf welchem die substanziellen ungleichheitensich dann durchsetzen, heute z.B das Ökonomische, die Politik beherrschen."

Speciaal in zijn essay is ook zijn strikte scheiding van de ideeën van het liberalisme(scheiding der machten) en democratie in de zin van een natuurrechterlijke democratie, waar gehoorzaamheid en standen toch bestaan, en nog eens verwijst hij naar het voorbeeld van de Romeinse Republiek, waar een aantal geclassificeerde personen de macht uitvoeren en de andere groepen gehoorzamen, een soort van ‘balances of standing’ (evenwicht der standen).

En weer bleef Schmitt bij verschillende universiteiten de revue passeren, eerst, in 1926, werd hij professor rechtsleer bij de Hochschule für Politik in Berlijn en in 1932 was hij in Cologne aan het lesgeven.

"Het begrip politiek"

In deze stad – Keulen - werd zijn belangrijkste werk “Der Begriff des Politischen”(het begrip politiek) gepubliceerd. In dit werk geeft hij zijn anti-liberale en anti-modernistische opstelling een nog radicalere toon. Hij kan in dit werk zelfs de meest hedendaagse en dus met een sterk liberaal-modernistische overtuiging, doen twijfelen aan de morele basis van de democratische denkbeelden. Schmitt heeft het in dit werk ook niet alleen maar over het liberalisme als vijand, maar de gehele modernistische opvatting. Hij geeft de staat een aantal taken en benoemt deze ‘het politieke’; het is vergelijkbaar met wat de kerken van autoriteit op vlak van religie.

In het boek geeft hij een weergave van hoe hij denkt dat de geschiedenis in zijn werk gaat, onder andere door zijn theorie van de “opeenvolging der tijdperken en kerngebieden”, in de middeleeuwen ligt de nadruk op de theologie (sofisme); de moderne maatschappij is dan overgegaan op de metafysisca en dan, in de 19de en 20ste eeuw, krijgen we een rare combinatie van romantiek-esthetiek en een economisch-technische tendens. Het is in deze laatste overgang dat Schmitt de negatieve kanten van de moderne maatschappij beschouwt:

"Want de weg van het metafysische en morele naar het economische gaat over het esthetische, en via de nog zo sublieme esthetische consumptie en het nog zo esthetische genot loopt de zekerste en gemakkelijkste weg naar de algemene economisering van het geestelijke leven, en naar een mentaliteit die productie en consumptie als de centrale categorieën van het menselijke leven beschouwt."

Een ander argument tegen de moderne maatschappij en de liberale democratie is dat deze twee principes: een politieke democratie en de verlichtingsideologieën helemaal vanuit een andere grondslag werken en functioneren, politiek is in essentie het streven naar collectieve gemene goed, terwijl de verlichting uitgaat van een individuele wil. In zijn gedachtegang kan een liberale geest op een zuivere politiek alleen maar geminimaliseerd worden tot een strijd tussen economische en technische factoren. Uiteindelijk leiden deze discussies volgens hem tot een ‘gepalaver’ en daardoor heeft niemand nog de moed of de wil om op te komen en te sterven voor het ideaal van ‘de politiek’.

Een belangrijk gegeven in het werk van Schmitt is zeker ook zijn verhouding met de denkwijze van Thomas Hobbes, die bekend is geworden vanwege zijn denkwijze van een seculiere staat waarin de staat de vrede en orde absoluut moet controleren. Schmitt en Hobbes staan op dezelfde lijn wat betreft hun idee van ‘de politiek’. En dat is dat het allemaal te maken heeft met de ‘natuurtoestand’ (de ‘status naturalis’). Maar in het erkennen van de politiek als reflectie van de natuurtoestand duikt al een eerste verschil tussen Hobbes en Schmitt op. Hobbes beschouwt de politiek als een noodzakelijk instrument om die natuurtoestand, wat hij beschouwt als een eeuwigdurende strijd tussen individuen, te bestrijden. Bij Schmitt gaat het om een vriend-vijand-distinctie die exclusief verwijst naar kleine gemeenschappen. Bij Hobbes staat een staat voor het bedwingen van dood en strijd omwille van het beschermen van individuen, terwijl bij Schmitt de ware aard van politiek en de essentie van een politiek doel juist is dat mensen er voor willen vechten en strijden. En indien dat niet zo is betekend dat, volgens Schmitt, dat het politieke systeem geen vertrouwen heeft. En als dat gebeurt heeft politiek geen zin meer, want dan gaat men over naar de meest extreme anti-politieke stellingnames.

Het vriend-vijand-principe van Schmitt is het kenmerk van zijn gedachtegoed, zoals hij zei: "en als dus zelfs de eventualiteit van een onderscheiding van vriend en vijand ophoudt te bestaan, dan is er alleen nog politiek-vrije wereldbeschouwing, cultuur, beschaving, economie, moraal, recht, kunst, amusement, enzovoort, maar geen politiek en geen staat meer."

Als we deze woorden lezen lijken ze veel actueler en belangrijker dan dat het toen geschreven en gepubliceerd werd. Het visionaire in zijn denken is voor mij echt fantastisch en spreekt mij het meeste aan zijn werk. Schmitt verafschuwt dus duidelijk een wereld die zich oriënteert op het amusement en die voortdurend geneigd is om elk conflict te neutraliseren. Deze gedachtegang vinden we ook bij Edmund Burke terug, en in grote mate is het werk van Schmitt, zeker zijn interpretatie van genot en pijn, sterk beïnvloedt door de grote visionair en boegbeeld van elke moderne conservatief, namelijk Edmund Burke.

Conservatieve revolutie

Ondertussen groeide de inpopulariteit van het Weimar-regime en groeide de bewegingen op de extremen van de politiek-ideologische as. Een groepje Duitse intellectuelen begon zich meer en meer te radicaliseren en af te zetten tegen het politieke bewind. De filosoof Armin Mohler verzamelde een heterogene coalitie van nationalisten, anti-verlichtingsdenkers, anti-parlementaristen, monarchisten, en meer rechts-liberale tot conservatieve intellectuelen.

Een echt programma hadden de conservatieve revolutionairen niet en in feite was het maar een mooie verzamelnaam voor een grote groep van sterk uiteenlopende karakters en afkomsten en bovenal ideeën. Het belangrijkste wat hun bijeenbracht was hun afkeer voor het Weimarregime, maar waarom of wat er in de plaats gebracht moest worden, waren ze het allemaal niet eens. Sommigen die onder de brede noemer geplaatst werden, zoals Stefan George, waren dichter, anderen, zoals de elitaristisch-nihilistische Ernst Jünger, waren schrijver. En weer anderen waren militairen, filosofen, arbeiders, enzovoort.

Men zegt vaak dat deze conservatieve revolutionaire denkers wegbereiders waren van het nazisme, maar dan komt rechtsstreeks de vraag: wat is nazisme en fascisme? In Italië is het fascisme ontstaan uit een uiteenlopende groep van Italiaanse intellectuelen, arbeiders en militairen die vanwege de economisch slechte toestand een manier zochten om beter te worden; aanvankelijk waren de toplui van het fascisme (o.a. Mussolini zelf) socialistisch, zelfs marxistisch ingesteld, maar uit ongenoegen van de socialistische partij stapten ze eruit en richten ze, onder leiding van Mussolini een nieuwe fascistische partij op. Naast oud-socialisten kwamen er ook conservatieven, liberalen en nationalisten bij, dit werd het begin van het fascisme in Italië.

In Duitsland kan men ook het nazisme als een brede waaier beschouwen, vele toplui uit de NSDAP waren afkomstig uit linkse hoek, of zeer apolitieke hoek, meestal ging het om gefrustreerde mensen die iets wilden doen om hun leven te verbeteren. Economisch gezien waren de nazi’s ook enorm uitgebreid in stellingname; sommigen waren laissez-faire kapitalistisch, anderen corporatistisch ingesteld. Veel conservatieven zagen in de NSDAP een schuilhaven om toch iets te kunnen doen, zo werkten vele monarchisten mee met de nazi’s, terwijl de meeste lieden uit de nazi-top absoluut republikeins waren ingesteld.

Conservatieven werden misleid en verleid door de nazi’s, en sommige prachtige boeken, zoals Het Spinnenweb, van de vroegere conservatieve Oostenrijkse schrijver Joseph Roth geven dit goed weer. Later zouden de meeste conservatieve denkers toch tot inzicht komen, en werden de meesten anti-nazistisch, en werden ze een kern van het Duitse verzet tegen Hitler en de nazi’s, onder andere Carl Friedrich Goerdeler, Poppitz, Von Beck, Olbricht en natuurlijk Stauffenberg werden de vertegenwoordigers en uitvoerders van de anti-nazistische staatsgrepen, vooral bekend is de aanslag op 20 juli 1944.

Carl Schmitt werd ook verleid door de nazi-beweging en werd lid in 1933, toen hij in Berlijn doceerde, en toen de nazi’s aan de macht kwamen. Ook bezag hij aanvankelijk Hitler als zijn gedroomde ‘Romeins-legalistische’ dictator, en zo verdedigde hij ook, in zijn positie van jurist, de houding van Hitler met betrekking tot de interne putsch binnen de nazi-beweging op de ‘nacht der lange messen’(1934). Schmitt begon zich meer en meer te radicaliseren, en stelde zich voor als een harde anti-semitisch denker, later werd hij echter door een publicatie van een SS-blad in een slecht daglicht geplaatst omdat hij een opportunist, en bovenal, een katholiek was; hij verloor zijn publiekelijke functies, maar bleef toch nog professor aan de universiteit van Berlijn.

In 1945, op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij door Amerikaanse troepen gevangen genomen en weggevoerd naar een interneringskamp, waar hij tot 1946 bleef. Hierna keerde hij terug naar zijn geboortestad Plettenberg. Hij werd later wat vergeten en was zijn positie in de intellectuele top van toen wat kwijt gespeelt, toch bleef hij in de jaren ’50 onderzoek doen en doceren rond internationaal recht, en hij ontving verschillende persoonlijkheden uit de Duitse en buitenlandse intelligentsia. Op 7 april 1985 overleed Carl Schmitt.

Besluit en conclusie

Carl Schmitt staat nog steeds bekend als een van de meest controversiële denkers in de geschiedenis, vooral met betrekking tot zijn verhouding met het nazisme. Voor conservatieven is hij een beetje een vergeten persoonlijkheid, en velen zijn hem totaal vergeten; in zijn denken vinden moderne conservatieven, en ik spreek voor mezelf, veel inspirerende dingen, die ook een Burkeaans tintje hebben, vooral met betrekking tot zijn denkwijze rond pijn en genot.

Anderzijds vind je als conservatief ook heel wat totalitaire trekjes in zijn denken, het feit dat hij, ondanks hij het niet eens is met Hobbes, maar toch door deze denker werd gefascineerd, zegt al genoeg. Zijn theorie van natuurtoestand heeft hij gewoon van Hobbes overgenomen en dan een wat conservatievere cultuurkritiek bij geplaatst, maar toch blijft ook hij draaien in een modernistisch discours en kan hij niet echt raken aan de fundamenten van het modernisme.

Carl Schmitt is niet anti-revolutionair, maar contrarevolutionair, en dat is wel degelijk een verschil, Burkeaanse conservatieven en traditionele conservatieven zijn sowieso tegen een revolutie, omdat dat de maatschappij nooit goed kan doen, vanwege de feilbaarheid van de kennis en ratio van de mens. Contrarevolutionairen slagen er vaak niet in om de basis van revoluties te bestrijden. Ze slagen er niet in om de fundamenten waarop het is gebouwd neer te halen, en reageren nogal machiavellistisch als ze zelf gebruik willen maken van de modernistische uitvoeringen en middelen zoals revoluties, radicale omwentelingen. En daar zijn anti-revolutionairen sterk bevreesd voor. Want een revolutie in de ene of andere zin is, in analogie met Edmund Burke, nooit goed voor een ‘civil society’.

Een conservatieve invulling van traditionele entiteiten vind je ook minder sterk bij Schmitt terug, omdat hij als jurist teveel aandacht heeft over de werking van de staat, en daardoor verloor hij zijn grootste vijand, al conservatief, een beetje uit het oog.

Vele zaken in zijn denken zijn echter zeer goed, maar ik ben geen anti-democraat; ik geloof in een democratie. Ik geloof niet in de onfeilbaarheid van dat systeem, zoals Churchill ook al zei: “It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.” Ik steun hem volledig in zijn bewoording: democratie is de minst slechte vorm, maar zeker niet de beste en perfecte. Die kan trouwens nooit bestaan. Ook Andreas Kinneging legt in zijn boek Geografie van goed en kwaad het falen en de negatieve kanten van een democratie uit, vooral met betrekking tot het meerderheidsprincipe waar onlangs ook minister Donner duidelijk laat zien waar een ultra-democratisch denken gevaarlijk kan zijn.

Tom Potoms
Bron: Open Orthodoxie

02 september 2006

The Philosophical Foundations of the French New Right door Michael TORIGIAN in Telos

The Third Way

To understand the French New Right, it is necessary to begin with its identitarian philosophy of history. This philosophy, however, is so entangled in an ideological thicket of critical scorn that it is all but impossible to approach with impartiality. Like revolutionary conservatism, national bolshevism, and various expressions of populism and syndicalism, the French New Right seeks a revolutionary course beyond the Left-Right politics it rejects; and, like these other "Third Way" tendencies, it, too, is routinely compared with the most notorious of the Third Way movements: fascism and National Socialism.(n1) While liberalism, social democracy, and communism, as different expressions of the Left, are not similarly equated (and tainted), there is a certain, if tenuous logic to these comparisons in that all Third Way tendencies oppose the modernist order. Less certain still is the inquisitional intent of these comparisons.(n2) Efforts by Alain de Benoist's GRECE (Groupement de Recherche et d'Etudes pour la Civilisation Europeenne),(n3) the principal French proponent of the Third Way, to challenge the liberal paradigm or to evoke the Indo-European heritage as a spur to cultural renewal, have led to numerous McCarthy-style allegations of Nazism and "Aryan supremacy"(n4) -- even though for thirty years Benoist and his Grecistes have denounced Nazism as a "brown Jacobinism" and have characterized racism as an offshoot of the totalizing modernity they oppose. The greatest obstacle to understanding the Third Way may stem, however, from the fact that these comparisons mistakenly assume that ideology, an "outgrowth of modernity" that reduces the world to itself, and philosophy, which is an opening to the world, are analogous, and that, therefore, the philosophical disposition of a school of thought, such as the GRECE's, can be deduced from its politics.(n5) Since all these stigmatizing comparisons endeavor to delegitimate, rather than to explain such non-conformist tendencies, it is hardly surprising that they also have succeeded in marginalizing them.(n6)Europe's Identitarian Crisis

An interest in the past generally begins with an interest in the future. As its appellation suggests, the GRECE's interest is European civilization. Unlike globalists and Altanticists, who tout its wealth and economic prominence, Grecistes believe Europe is in decline.(n7) The continent, they argue, is no longer governed by European criteria. Self-serving technocracies, guided by liberal managerial imperatives, now rule its lands with a generic conception of man that disparages its particularistic cultures and historic continuities.(n8) The ensuing weakening of collective identities has been compounded by a stunted system of socialization, educational policies that denigrate traditional standards, a proliferation of social pathologies and cretinizing spectacles, and a vast influx of inassimilable Afro-Asian immigrants.(n9) Buttressed by the liberal "Right" and the Social Democratic Left, as they converge in extolling the virtues of the world market, these technocracies focus almost exclusively on "the battle for exports" and the dictates of globalization, seemingly indifferent to the breakdown of social-cultural solidarities.(n10) Even more deleterious than these technocratic threats to European identity has been the loss of sovereignty that followed in the wake of the "Thirty Years' War" (1914-1945), when Europe was occupied and divided by the two extra-European powers. The fall of the Berlin Wall and the end of the Cold War allegedly altered only the character of this heteronomy. Though accepting Heidegger's contention that the techno-economic civilizations of communist Russia and liberal America were "metaphysically the same," with similar materialist philosophies of history, Grecistes believe the American occupation was the more pernicious: where the Soviets crushed any assertion of East European independence, the US not only occupied Western Europe militarily in the name of defending it, but colonized it culturally in ways that decomposed and Americanized European life.(n11) "A people," Raymond Ruyer has written, "more often perishes by losing its soul than its resources."(n12)

To Grecistes, this seems to be the case today. In their view, the US represents the purest embodiment of liberal modernity, and thus the chief worldwide force for cultural homogenization. Nowhere, they argue, were the modernist principles born in the 18th-century Enlightenment --the principles of equality, rationality, universalism, individuality, economism, and developmentalism -- as thoroughly realized as in the new republic "liberated from the dead hand of the European past."(n13) In this spirit, the US was founded on a concept of its citizenry as autonomous self-interested subjects, homo oeconomicus, oriented to market exchanges and contractual relations, but devoid of high culture or ethnic identification. As such, the denizens of this modernist "enterprise" (constituting a demos, rather than an ethnos) have tended to substitute mercantile conventions for tradition, to define themselves in terms of a materialist way of life, and to elevate "Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness," i.e., the monadic conception of freedom, to the pinnacle of their concerns. Any notion of a "people" or of particularistic cultural organisms imbued with historically-shaped destinies, has been entirely foreign to their "national" project.(n14) For this reason, the "culturally-primitive upper class" (Oswald Spengler) of this former colony, in its role as modernity's elect, has been occupied almost exclusively with promoting consumer choice in open markets and enhancing the "rationality" of these choices by disembedding individuals from their communities and ascriptive ties. US power was accordingly imposed on Europe as if the entire continent, not just the US, were frozen in an eternal here and now, concerned solely with matters of economic advantage. Aided by marketing and media lures that circumvented elite structures and catered to the libidinous impulses of mass taste, Europe's postwar Americanization displaced, if not discredited much of the continent's millennial heritage. Grecistes thus look on America as a "murderer" of culture and history, a civilizational no-man's-land bent on turning the world into a single global market where everything is exchangeable.(n15) As Benoist writes, the US "is not like other countries. It is a country that seeks to destroy all others."(n16) This Greciste view of the New World as a cultural threat to the Old World's survival is especially relevant, since many Europeans have succumbed to America's hegemonic designs and have abandoned not a few of their defining particularisms. As John Gray writes,(n17) Europe today "confronts the phenomenon of a culture permeated throughout by a hatred of its own identity."


The Longest Memory

To strip a people of their culture and history, as America's universalist and homogenizing project entails, is tantamount, Grecistes argue, to severing a people's roots, and a people can no more live with severed roots than can a tree. Without a memory of its collective past and the foundational myths that define and distinguish it from others --without, that is, the encompassing forrces that tie a multiple of related individuals to a larger identity -- a people ceases to be a people.(n18) For this reason, Grecistes consider the erosion of Europe's cultural foundations to be the greatest danger facing its civilization. Consequently, the cultural front has become the primary theater of their operations.(n19) In defending Europe's patrimony, their line of march has commenced with a metapolitical assault on the cosmopolitan forces of modernity. Like Antonio Gramsci, they believe that power and politics follow culture, and that Europe continues to betray itself as long as its culture remains infused with anti-European influences. To combat the hegemony of American-style modernity and to instill in their people a will to be themselves, they have taken up a Gramscian metapolitics that treats culture as if it were a strategic high-ground to be contested by "organic intellectuals" beating different views of what it means to be European.(n20) In this spirit, they straggle for a re-Europeanization of the continent.

Unlike conservative and traditionalist critics of liberal modernity, Grecistes' metapolitics attacks what many consider the core religious component of European identity.(n21) From their perspective, the Christian religious heritage constitutes not simply the spiritual foundation of modernity, but an ideology inimical to all forms of indigenous culture.(n22) They point out that Christianity arose in a multicultural world filled with anomie and deracination, that it was multi-ethnic in conviction, and that it rejected all communal particularisms, deigning only to be "in the world, not of it."(n23) Beginning with their affiliation to the early Greco-Roman church, Christians identified with a people and a history (those of the Bible) that were not their own, abandoning, in effect, their native identity. In this spirit, the church's "new covenant" was made between God and all humanity, which gave it a universal, rather than a national mission. Accordingly, history, culture, and ethnicity, from which the complexities of earthly identity are fashioned, have been irrelevant to its adherents, who see themselves as God's children, indifferent to the ascriptions obscuring the equality of every soul and obstructing the spread of His word. As Louis Pauwels puts it, Christians have no patrie, only God's promise land.(n24) Relatedly, in focusing on the hereafter, their salvational calculous neglects the holistic communal relations that animated pagan religiosity and nurtures a social ideal radically opposed to the classical idea of tradition, hierarchy, and hearth.(n25) By privileging individual salvation and deprecating attachment to everything unrelated to redemption, Christianity prepared the way for egoistic and, ultimately, anti-identitarian social forms.(n26)

Even more consequential in Grecistes' eyes is Christianity's dualistic cosmology. Unlike pagans, Christians see the natural world not as the body of the gods, infused with the sacred, but as a creation called forth out of nothing by a transcendent Creator who stands outside and above it. By sharply differentiating between creation and Creator --making the latter the source, not the result, of the former, as pagans held -- they posit the primacy of the God who created, rules, and eventually will preside over the end of the world. Subordinated to this Supreme Being, man's world becomes comprehensible solely in terms of His logos: i.e., in terms of the divine rationality ordering creation. Accordingly, all world events and all human actions, despite their apparent incoherence and antagonism, partake in the logos' universality. This belief in the raison du monde makes Christianity, like Judaism, an ultra-rationalist religion, with "all aspects of man's life [subject to] a myriad of prescriptions, laws, and interdictions."(n27) Moreover, by replacing the sacred, mythic elements of pre-Christian Europe with the logos' higher rationality, and by conceiving of divinity in otherworldly terms, the cosmos is desacralized, nature objectified, and creation devalued.(n28) Apart, then, from God, the Christian world is drained of significance; what Max Weber refers to as "disenchantment" is, for Grecistes, an innovation not of modern rationalism, but of a cosmology that separates an all-perfect Creator from a creation that imperfectly reflects Him.(n29)

From Christian dualism, an entirely new view of time emerges. Because man (in the form of "Adam and Eve") tainted creation by disobeying God, Christians look on history as a tale of his fallen state.(n30) Their "logocentric" intent is hence directed beyond the "vale of tears" to the end of time, when man, or at least the saved among men, are to be returned to His grace.(n31) "Instead of being [a] religion of life, here and now," Christianity, as one of the great modern pagans characterizes it, becomes a "religion of postponed destiny, death and reward afterwards, 'if you are good'."(n32) This finalist (or eschatological) vision of history, whose culmination is to be the Last Judgement, Genesis' antipode, gives rise to Christianity's unilinear conception of time, in which the present issues from a former determination and the future follows the "path of time" to something better. Within the frame of this irreversible progression -- running from the fall to salvation, from the particular to the redeeming universal -- time ceases to function as a recurring cycle of nature and becomes a vector whose continuous temporality ascends from creation (occurring but once), to Moses, to Jesus, to the Resurrection, and, finally, to the world's end. History is thereby homogenized into a sequence of successive now-points, with events seen as different stages in salvation's progression along this ascent, each stage representing a present ("the now") distinct from a past ("the no-longer now") and a future ("the not-yet-now").(n33) With the advent of Christianity, then, the nature of historical enquiry undergoes a radical change, as the mythic adjunct of a specific cultural tradition (history) is transformed into the study of a creation that irreversibly progresses as an essentialist-defined being traverses a fixed course of becoming.(n34)

Because it posits a rational necessity underlying history's "progression," Grecistes believe the Christian concept of history has the cultural-ontological effect of denigrating the past and locking man into an abstract temporal continuum whose single possible outcome corrupts "the innocence of becoming" (Nietzsche). Modernity, they add, gives this concept a no less determinist cast, for Christianity's secular progenies, liberalism and Marxism, have allegedly embraced a similar "telos of redemption" -- framed in materialist, rather than spiritual terms, with the GNP replacing Jesus as the chief idol, happiness as salvation, and reason as faith, but, nonetheless, understood as the progressive development of a purposeful teleology that supersedes the past's errant legacy.(n35) In other words, modernists, refuse Christian appeals to transcendent values only to re-establish them in immanent ones.(n36) They might have emptied the heavens of the gods, but their rationalist notion of history is still simply another expression of a supra-historical process governed not by life, but by a metaphysics that seeks light and vision from what lies ahead -- in this case, "the global triumph of economic rationality."(n37) Moreover, in the form of the now discredited, though still implicitly dominant Whig and Marxist interpretations, modernist historiography not only gives new impetus to the teleological impulse of the linear view by dismissing the "no longer present" and by privileging the Great Narrative whose telos is the universal and timeless, it deprecates all particularisms, concerned as it is with the single evolutionary goal to which progress or class struggle (the secularized equivalents of the divine logos) is heading and the universal solution this logos messianically offers for all social, moral, and political problems. The developmental impulse of this historiography assumes, as a consequence, a directional, uniform, and causal form that optimistically anticipates a more rational and perfect future.(n38)

Against the Christian/modernist concept of history, which "dialectically" negates an erring past in the name of an expiated future, Grecistes adopt the perspective of the longue duree, evoking from the continent's primordial origins its longest memory, which "rises up in us whenever we become 'serious'."(n39) In privileging the immemorial of Europe's past, this millennial perspective presupposes a tradition of community whose organic, cultural, and mythic references reach back into the far recesses of time and encompass all the European peoples.(n40) From this heritage, Grecistes hope to differentiate between what is properly European and what has been imposed as a foreign, self-denying admixture. The question immediately arises, though, as to how cogent it is to think of Europe as comprising such a community. Scholarly convention long held that the ancient Near East prepared the seed bed of European culture, and that Europe's very existence stemmed not from itself, but from another civilization. Grecistes, however, dismiss this ex oriente lux thesis, claiming it reflects the deracinating impulse of Christian/modernist universalism and a hostility toward native culture.(n41) Therefore, they reject the prevailing accounts that situate Europe's roots in the Euphrates River valley -- "We come from the people of The Iliad and the Edda, not the Bible" -- and argue instead for the integrity of European origins.(n42) In this, their historiographical apostasy, they have been especially fortunate in not having to await the vindication of another Schliemann or Evans, for recent archeological advances, especially the radiocarbon dating of Colin Renfrew and his team at Cambridge, already have uncovered evidence for the autochthonic origins of European civilization. This, in turn, has provoked a major revision in prehistorical studies, reframing them in terms that more closely accord with the GRECE's "Eurocentrism."(n43) And while this revision does not detract from Near Eastern achievements, it should, Grecistes argue, alter the conventional view of the continent's "barbarian" origins and its alleged debt to non-European sources.(n44)

Grecistes further contend that the historiographical disparaging of archaic Europe, with its culturally negative implications, pales in comparison to the indifference or hostility shown to its Indo-European founders. Despite their pivotal role in prehistory and the popular interest they continue to generate, their study is largely ignored in current university curriculum. Stigmatized by the Nazis' Aryan cult, the Indo-Europeans are studied today in but a few universities, and there only on the margins of what already are marginalized disciplines. Yet they, especially their Celtic, Germanic, Slavic, Latin, and Hellenic families, are the ones, Grecistes claim, out of whom the bedrock of European culture was formed. This emphasis on the "Aryan" core of European sensibilities has, to be sure, armed their critics, adepts at reductio ad Hitlerum, with potentially explosives charges. But this emphasis is cultural, rather then biological, and is made not because Grecistes rate the Indo-Europeans "superior" to other peoples or consider them to be the progenitors of white racial purity, as did Hitler, but because, like Luther, they cannot do otherwise.(n45) For better or worse, Europe's identitarian roots are those of the peoples who conquered its lands in the 2nd millennium BC, establishing the fundament of its languages, culture, and history. As such, the Indo-Europeans testify to Europe's historical specificity and stand as a challenge to the cosmopolitan pretences of modernists and Christians. Yet, in singling out the Indo-Europeans, Grecistes rekindle not only the compromising associations the Nazis brought to them, they commit themselves to an intellectually daunting enterprise. When they began formulating their metapolitical strategy in the late 1960s, Indo-European studies were virtually unknown within the French intelligentsia, even though France was home to one of the great Indo-Europeanists.(n46) Moreover, for the longest time (and still today), Indo-European studies were mainly philological, unamenable to the sort of cultural project they hoped to pursue. Only with Georges Dumezil's work in the late 1930s -- largely neglected until the GRECE popularized it -- did it become possible to infer anything significant about the sociocultural character of Europe's root peoples and challenge the ex oriente lux thesis.(n47)

Working with a knowledge of twenty Indo-European languages and employing methods that up to then had been reserved for historical linguistics, Dumezil spent a life time comparing the mythological and literary remains of the different Indo-European peoples. In these comparative studies, embracing sixty books and several hundred articles, he related details gleaned from the Rig Veda, the Homeric epics, the Irish tales of Cuchulainn, the Norse sagas, and other Indo-European literatures to patterns or configurations that seemed to make up shared wholes and to point to a common origin (or to what Claude Levi-Strauss, in his decontextualized and dehistoricized adaptation of Dumezil's approach, called "structures").(n48) The most significant achievement of these studies was the discovery of a "tripartite ideology,"(n49) which, he claimed, shaped the way Indo-Europeans organized their societies, ordered their values and envisaged their religious pantheons. The discovery of tripartition constituted what is arguably the key event in modern Indo-European studies, for the presence of a common world-view "proves," in effect, that these peoples were not merely a language group, but also a culture.(n50) Derived from linguistic and literary sources, Dumezil's discovery rests empirically on the historical existence of three castes of men -- sages, warriors, and producers --representing the three "functions" or orders responsible for regulating Indo-European society. These functions allegedly gave the Indo-Europeans their distinct cultural style, and later influenced the different national families branching off from their trunk.(n51) Although features of this ideology have been found among certain other peoples, Dumezil claimed it was institutionalization, and assumed conscious articulation only among Indo-Europeans, making it the defining element of their culture and the essence of their "living past."(n52)

In the Grecistes' reading of Dumezil, the tripartite ideology sanctioned principles that not only accorded with Indo-European sensibilities, but enabled the highest representatives of their people to govern, i.e., the wise men and priests who performed the sacred rituals and remembered the old stories, and the warrior aristocrats upon whose courage and self-sacrifice the community's survival depended. By contrast, farmers, stock-herders, craftsmen, traders -- the producers -- were relegated ideologically to the lowest social order (the third caste) and refused sovereign authority. In thus conditioning the European mentality, tripartition made wisdom and courage more important than economic-reproductive functions. It also gave culture its high symbols and the power of its defining ideals, pride of place above all other pursuits, unlike modernity's inversion of these values.(n53)

Yet, however crucial its role in constituting the basis of European civilization, the tripartite ideology represents but a single facet of the Indo-European heritage to serve as a Greciste foil to the liberal order. The "folk-centric, world-accepting" values animating the Vedic, Homeric, Roman, Celtic, and Germanic traditions of pre-Christian paganism, most of whose pantheons reflect the tripartite ideology, play a no less important role. Because these pagan values and the religiosity they inspired implicitly repudiate Christianity's "world-rejecting" monotheism, Grecistes look to them as a way of "returning to ourselves" and of finding there a spirituality appropriate to Europeans disoriented by the disparity between their native identity and the universalist dictates of the Christian/modernist project. This validation of pagan values does not, however, mean that Grecistes have taken to worshipping Zeus and Odin. Instead, their metapolitical activities endeavor to recuperate paganism's nominalist avowal of difference, its theophany of the natural world, its heroic, aristocratic conception of man, its marriage of aesthetics and morality, and, above all, its pluralistic rejection of biblical dualism -- in order to counter the liberal anti-identitarian currents they oppose.(n54) Not unrelatedly, their rejection of the linear conception of history and its unidimensional view of the world follows largely from this adherence to pagan values.


The Wellspring of Being

The difference between mythos and logos best illustrates the spiritual divide separating Judeo-Christian dualism, with its linear historical vision, from the cyclical, open-ended holism of Indo-European paganism.(n55) In siding with mythos, whose metaphoric images evoke perspectival "truths" unfathomable to analytic method, Grecistes take up what they consider to be the more cogent tradition. Although Christianity initially succeeded in branding pagan myth, in contrast to its own alleged historical foundations, as inherently fictitious, representing the fears and irrationalities of early man, the truth claims of mythos (not to be confused with mythology) are no less compelling than those of logos, whose rationalist procedures of thought (i.e., logic) are "an invention of schoolteachers, not philosophers."(n56) Grecistes further point out that all thinking is mythic in form, since thought is conceptual, based on images signifying objects and processes ultimately incommensurate with their representation, and thus subject to interpretation. They even note that logos itself was originally simply a phase, another of mythos' expressions, for the image of the idea precedes and is frequently more pregnant than its discursive formulation.(n57) This makes mythos not the opponent of reason, but rather its metaphoric expression, which logos later renders into the objectivist terms of a subject whose conception of the world derives from a free-floating intellectualism. Finally, as logical proposition ignoring the perspectival nature of truth, logos differs from mythos in saying nothing about the meaning of the world, and thus of man's historicity.

Contrary to Christians and modernists, Grecistes claim that mythos (or myth) has little to do with an irrational rendering of a fantasized past. Instead, its main function is to explain how the chaos inherent in the world becomes the cosmos of specific cultural traditions. In this sense, myth immortalizes those "exemplary precedents," however encrusted with legend and poetry, that once occurred and reoccur whenever a people, in response to what becomes the paradigmatic themes of its heritage, imposes its order upon the world.(n58) Fictitious or not, these primordial acts embody "truths" about the nature of reality that elude formylaic or analytic proposition, based as they are on a culture's interpretative encounter with it. Through the mythic inscription of these truths and the heritage they found, the fundament of a culturally defined existence is perpetuated. As such, myth treats the past as a living trace, and transmits not the ancient, but the permanent in a heritage, establishing a framework of continuity that renders discontinuity and innovation into a coherent history of tradition. As Mircea Eliade explains, myth is "creative and exemplary," revealing how things come to be, defining their underlying structures, and suggesting the multiple modalities of being they imply.(n59) It does not describe reality "objectively," but roots it in a heritage of significance that prescribes and affirms it as a manifestation of original being. Intuitively seized by its believers, mythic truth enables man to engage his world and to participate in its re-creation.(n60) Its teachings are thus existentialist, not essentialist; they can never be refuted, only rejected.(n61) Indeed, myth has little to do with the rationalist notion of truth (verum), for its power resides not in its correspondence to an object's noumena, but in its aesthetic accordance with a state of soul and in its capacity to inspire man's being with certum.(n62) In this vein, it can be argued that the mythic revelations inscribed in the Voluspa or the Tain Bo Cuailnge are as cogent as the scientific verities Of the Origin of Species or the Principia Mathematica. Both as existentialist postulate and "child of the imagination," myth apprehends those certitudes which tradition accepts as true. For Benoist, it is what justifies existence.(n63)

Likewise, the paradigmatic principles elaborated in mythic accounts of origins generate the unquestioned presuppositions legitimating a people s historical vocation.(n64) Its certitudes are summoned whenever a people attempts to re-create its world and hence itself. If there is no myth to preserve the particular truth of its original being -- the particular truth (or illusion) that overcomes the world's chaos and creates the values sustaining its will to power -- there can be no re-creation. And if there is no re-creation, there can be no destiny, and no people.(n65) In other words, myth orients a people in the regeneration of its world through an affirmation of its original inception. Without myth, "every culture loses the healthy natural power of its creativity," for it is the creative and exemplary force of myth that alone prompts a people to forge their common values into a destiny that presses "upon its experiences the stamp of the eternal."(n66) Mythic time is correspondingly reversible, as the origins it recounts are repeated in each act of renewal.(n67) Myth, in sum, knows no immutable truth, yet serves as a source of meaning and certitude in an inherently meaningless and uncertain world.(n68)

Not coincidentally, the first major thinker to lend himself to the GRECE's historiological project was Nietzsche, for his rejection of the Western metaphysical tradition and his embrace of the old Greek myths to counter the rationalism of the "dialecticians" (Socratic, Christian, or modernist) anticipates many of the Grecistes' own concerns. More importantly, in its appeal to "we good Europeans,"(n69) his philosophical opus is steeped in historiological issues pertinent to the problems of cultural renewal and historical fatigue. From these have emerged not only the most profound and the least understood of his ideas -- the thought of Eternal Return -- but also the inspiration for the Grecistes' confrontation with the finitudes and determinisms of the Christian/modernist project.

Contrary to the usual interpretations, Eternal Return does not imply a literal repetition of the past. It is an axiological, not a cosmological principle, representing the will for metamorphosis in a world that is itself in endless metamorphoses. In fact, it is a principle of becoming that knows neither beginning nor end, but only the process of life returning to itself. As such, Eternal Return affirms "will to power" --characteristic of the mythic spirit off Indo-European paganism -- and not the dialecticians' negation, sublation, and evolution which follow logos in cleaving to an objective and thus otherworldly truth. Against the dialecticians' narrow fixation on reason and self-preservation, Nietzsche exalts life's ascending instincts and the old noble virtues that sought to forge those instincts into a heroically subjective culture. Homer's Greeks, he well knew, were dead and gone. Yet, whenever "the eternal hourglass of existence is turned upside down," "opening" the future to the past, he thought the epic spirit, as that which bears returning, might be roused and something analogously creative achieved.(n70) Life, he argued, is not a predetermined and timeless essence with an inscribed telos. As being, it is becoming, and becoming is will to power. Eternal Return represents an affirmation of man's original being, an assertion of his difference with others, and, in its infinite repertoire of exemplary past actions, the anticipation of whatever his future might hold. In this sense, its recurring past functions as a "selective thought," putting memory's endless assortment of experience in service to life. Man has only to envisage a future similar to some select facet of the past to initiate its realization.(n71) The past cannot exist, then, as a momentary point on a line, a duration measurable in mechanical clock time, understandable as an onward succession of consecutive "nows." Rather, it recurs as a "genealogical" differential, whose origin inheres in its wilful assertion and becomes recoverable for futural re-enactments that seek to continue life's adventure.(n72) In a word, the past never ends. It returns in every successive affirmation of will, in every conscious exertion of memory, in every instant when will and memory become interchangeable. This makes it reversible, repeatable, and recoverable.

Moreover, the past of Nietzsche's Eternal Return is of a whole with other temporalities. One can never be younger, but as time advances, the future recedes. In the present, these temporalities meet. Consequently, the human sense of time encompasses an infinity of temporalities, as past, present, and future converge in every passing moment. And since this infinity is all of a piece, containing all the dimensions of time, as well as all the acts of man, affirmed in their entirety "whenever we affirm a single moment of it," the present acts as an intersection, not a division, between past and future.(n73) Linked to this polychronous totality, man's will accesses time's infinity, where there is no prescribed end. As to historical teleology or finality, for Nietzsche they are merely a derivative of Christian/modernist nihilism, with its indifference to life's temporal play. In response to the prompting of his will, it is man, as he participates in the eternal recurrence of his original affirmation, who imposes order on the world's underlying chaos, and man alone who shapes the future -- not some external, supra-human force that goes by the name of God, Progress, or the laws of Historical Materialism.(n74) In the spirit of the ancient Hellenes, who treated life's transience as the conjuncture of the actual and the eternal, of men and gods, Nietzsche's Eternal Return testifies to the completeness of the present moment.(n75)

In addition to affirming willful action, Nietzsche's breaks with linear temporality infuses man with the idea that he always has the option of living the thought of Eternal Return. Just as every past was once a prefiguration of a sought-after future, every future arises from a past anticipation, that can be anticipated again. "The impossible," as teleologically decreed, "is not possible."(n76) Indeed, in seeking to overcome that which resists, life's will to power is manifested. Only belief in the underlying unity and purpose of "creation," the logos, resigns man to time's alleged eschatological properties. Nietzsche's Ubermensch, the antithesis of modern man, is steeped in the longest memory, not because he bears the accumulated wisdom of the past, but because he rejects the weariness of those governed by an imagined necessity and instead imposes his will, as an assertion of original being, upon the vagaries of time.(n77) This validation of ancient affirmations that identifies being with becoming should not, however, be taken to mean that the genealogical spirit of mythic origins -- the spirit of an eternally open and purposeless world subject solely to the active force of will -- gives man the liberty to do whatever he desires. The limits he faces remain those posed by the conditions of his epoch, as well as by his nature. In the language of social science, Nietzsche fully acknowledges the inescapable constraints of structures, systematic forces, or what Comte called "social statics." Yet, within these limits, all that is possible is possible, for man's activities are always prospectively open to the possibilities inherent in the moment, whenever these possibilities are appropriated according to his own determinations: i.e., whenever man engages the ceaseless struggle that is life. "Necessity," Nietzsche argues, "is not a fact, but an interpretation."(n78) What ultimately conditions historical activity is less what acts on man from the outside ("objectivity") than on what emanates from the inside (will), as he "evaluates" the forces affecting him. Nature, history, and the world may therefore affect the way he lives, but not as a "mechanical necessity."

Given this rejection of immanent and transcendental determinisms, Nietzsche's concept of history is far from being a literal recapitulation of the traditional cyclical concept. According to Eliade, the thought of Eternal Return found in archaic societies implies an endless repetition of time, i.e., another sort of "line" (a circle) or necessity refusing history.(n79) By contrast, Nietzsche eschews time's automatic repetition by seeing Eternal Return in non-cyclical, as well as non-linear terms. The eternity of the past and the eternity of the future, he posits, necessitate the eternity of the present, and the eternity of the present cannot but mean that whatever has happened or will happen is always at hand in thought, ready to be repotentiated.(n80) In assuming that being is becoming, chance the verso of necessity, and will the force countering as well as partaking in the forces of chaos, the eternity of the Nietzschean past inevitably reverberates in the eternity of the future, and does so in a life-affirming manner.(n81) The past of Eternal Return is thus nostalgic, not for the past, but for the future.

As Grecistes understand it, Nietzsche's concept of historical time is spherical. In time's "eternally recurring noon-tide," the different temporal dimensions of man's mind form a "sphere" in which thoughts of the past, present, and future revolve around one another, taking on new significance as each of their moments becomes a center in relation to the others. Within this polychronous sphere, the past does not occur but once and then freeze behind us, nor does the future follow according to determinants situated along a sequential course of development. Rather, past, present, and future inhere in every moment, never definitively superseded, never left entirely behind.(n82) "O my soul," his Zarathustra exclaims, "I taught you to say 'today' as well as 'one day' and 'formerly' and to dance your dance over every Here and There and Over-There."(n83) Whenever the Janus-headed present alters its view of these temporalities, its vision of past and future simultaneously changes. The way one stands in the present thus determines how everything recurs.(n84) And since every exemplary past was once the prefiguration of a sought-after future, these different temporalities have the potential of coming into new alignment, as they phenomenologically flow into one another. Recollected from memory and anticipated in will, the past, like the future, is always at hand, ready to be re-realized.(n85) As this happens, and a particular past is "redeemed" from the Heraclitean flux to forge a particular future, the "it was" becomes a "thus I willed it."(n86) In this fashion, time functions like a sphere that rolls forward, toward a future anticipated in one's image of the past.(n87) Existence, it follows, "begins in every instant; the ball There rolls around every Here. The middle [i.e., the present] is everywhere. The path of eternity is crooked."(n88) Moreover, this recurrence goes beyond mere repetition, for the re-enactment of an archaic configuration is invariably transfigured by its altered context. Likewise, the conventional opposition between past and future gives way before it, as the past becomes a harbinger of the future and the future a recurrence of the past.

When the man of Eternal Return, who rejects the resentment and bad conscience of the teleologists, steps fully into his moment, Nietzsche counsels: Werde das, was Du bist! He does not advocate the Marxist-Hegelian Aufhebung, liberal progress, or Christian salvation, but a heroic assertion that releases him from the nihilistic or deterministic exhaustion of the present and imbues him with the archaic confidence to forge a future true to his higher, life-affirming instincts. Becoming what you are thus entails both a return and an overcoming. Through the longest memory, man ("whose horizon encompasses thousands of years past and future") returns to and thus transvalues the spirit of those foundational acts which marked his ancestors' triumph over the world's chaos; at the same time, this memory shaping his sense of history aids him in overcoming the resentment that dissipates his will and the bad conscience that leaves him adrift in the random stream of becoming. In the process, the will to power implied in Eternal Return compels him to confront what he believes to be the essential and eternal in life, imparting, in turn, something of the essential and eternal to the "marvelous uncertainty" of his own finite existence, as he goes beyond himself in imitating the gods. In this way, wilful becoming defines the character of his being, as the return of the essential and the eternal reaffirms both his origins and the values -- the mode of existence -- he proposes for his future. Since such a disposition is framed in the genealogical context of a primordial origin, Eternal Return does not foster an atomized, discontinuous duration, in which becoming is out of joint with being, but a self-justifying coherence that unites individual fate and collective destiny in a higher creativity--even if this "coherence" is premised on the belief that the world lacks an inherent significance or purpose. Based on a select appropriation of the past that serves as a principle of value, each individual act becomes inseparable from its historical world, just as the historical world, product of multiple individual valuations, comes to pervade every individual act. "Every great human being," Nietzsche writes, "exerts a retroactive force: for his sake all of history is placed in the balance again."(n89) Whenever, then, the thought of Eternal Return puts the past and future in the balance, as the present casts its altering light on them, it reestablishes "the innocence of becoming" which allows the active man, the heir to past valuations, to decide his own fate -- in contrast to the life-denigrating man of mechanical or teleological necessity, who fixes his past and awaits his future as if the world's course were already ordained.(n90)

The final, and today most important component of the GRECE's historical philosophy comes from Heidegger, whose anti-modernist thought began to influence its metapolitical project, and to supplant that of Nietzsche in the early 1980s.(n91) Like the author of Zarathustra, Heidegger rejects Christian/modernist metaphysics and views man and history, being and becoming, as inseparable and incomplete. The past is gone and will not return, but its significance is neither left behind nor ever permanently cast. Further, when experienced as authentic historicity, it "is anything but what is past. It is something to which I can return again and again."(n92) Thus, while the past belongs "irretrievably to an earlier time," it may still exist in the form of a heritage or an identity that is able to 'determine 'a future' 'in the present."(n93) In this spirit, Heidegger claims "the original essence of being is time."(n94)

Unlike other species of sentient life, Heideggerian man has no predetermined or ultimate ontological foundation: he alone is responsible for his being and its potentiality. Indeed, he is that being whose "being is itself an issue," for his existence is never fixed or complete, but open and transient.(n95) He alone leads his life and is, ipso facto, what he becomes. Man is thus compelled to "make something of himself," and this entails that he "care" about his Dasein. As being-in-the-world, i.e., as something specific to and inseparable from a historical-cultural context, human Dasein is experienced as an on-going possibility (inner, rather than contingent) that projects itself toward a future that is "not yet actual." Relatedly, the possibility man seeks in the world into which he is "thrown" is conditioned by temporal conditions, for time is not only the open horizon against which he is thrown, it is the ground on which he realizes himself. Because time "draws everything into its motion," the possibility man seeks in the future (his project) is conditioned by the present situating him and the past affecting his sense of possibility. Dasein's projection cannot, then, but come "toward itself in such a way that it comes back," anticipating its possibility as something that "has been" and is still present at hand.(n96) The three temporal dimensions (ecstases) of man's consciousness are, therefore, elicited whenever some latent potential or possibility is pursued.(n97) Birth and death, along with everything in between, inhere in all his moments, for Dasein equally possesses and equally temporalizes past, present, and future, conceived not as fleeting now-points, but as simultaneous dimensions of mindful existence.(n98) And though it occurs "in time," Dasein's experience of time -- temporality -- is incomparable with ordinary clock or calendar time, which moves progressively from past to present to future, as the flow of "nows" arrive and disappear. Instead, its temporality proceeds from the anticipated future (whose ultimate possibility is death), through the inheritance of the past, to the lived present. Thus, Dasein's time is not durational, in the quantitative, uniform way it is for natural science or "common sense," but existential, i.e., experienced ecstatically as the present thought of an anticipated future is "recollected" and made meaningful in terms of past references.

Because the "what has been, what is about to be, and the presence" (the "ecstatical unity of temporality") reach out to one another in every conscious moment and influence the way man lives his life, Dasein is necessarily infused with the historical. "History," however, should not to be confused with the sum of momentary actualities" which historians fabricate into narratives; rather, it is "an acting and being acted upon which pass through the present, which are determined from out of the future, and which take over the past."(n99) When man chooses a possibility, he makes present what he will be through an appropriation of what he has been.(n100) This decision has nothing arbitrary or willful about it, but follows from the process that allows him to open himself to and "belong to the truth of being," as that truth is manifested in its ecstatical unity. For the same reason, this decision does not imply the past's triumph over the present and future, for it is made to free thought -- and life -- from the inertia of what already has been thought and lived.

Man's project has little to do with causal factors acting on his existence from "outside" (what in conventional history, which Heidegger calls Historie,(n101) is the purely factual or "scientific" account of past events), and everything to do with the complex ecstatical consciousness shaping his view of possibility (i.e., with the ontological basis of human temporality, Geschichte, which "stretches" Dasein through the past, present, and future, as Dasein is "constituted in advance"). Because this ecstatical consciousness allows man to anticipate and to authenticate his future, Dasein remains constantly in play, never frozen in an external world of essences or bound to the linearity of subject-object relations. Further, the events historically situating it do not happen "just once for all nor are they something universal," but represent past possibilities that are potentially recuperable for futural endeavors. The notion of an irretrievable past simply does not make sense for Heidegger, for the past is always at hand. Its thought and reality are irreparably linked: its meaning is part of man, part of his world, and invariably changes as his project and his perspective changes. The past, then, is not to be seen in the same way as a scientist observes his data. It is not something independent of belief or perspective that can be grasped wie es eigentlich gewesen. Rather, its significance (and even its "factual" depiction) is mediated and undergoes ceaseless revision as man lives and reflects on his lived condition.(n102) This frames historical understanding in existential terms, with the "facts" of past events becoming meaningful to the degree that they belong to his "story," i.e., when what "has been" still "is" and "can be." In Heidegger's language, projection is premised on thrownness. While such an anti-substantialist understanding of history is likely to appear fictitious to those viewing it from the outside, "objectively," without participating in the possibilities undergirding it, Heidegger argues that all history is "experienced" in this way, for what "has been" is meaningful only to the degree that it is recuperable for the future. As long, therefore, as the promise of the past remains something still living, still to come, it is not a disinterested, apriori aspect of something no longer present. Neither is it mere prologue, a stepping stone leading the way to a more rational future, but something with which we have to identify if we are to resolve the challenges posed by our project, for only knowledge of who we have been enables us to be who we are.

Like Nietzsche, Heidegger believes that whenever Dasein "runs ahead toward the past," the "not yet actual" opens to the inexhaustible possibilities of what "has been" and what "can be." He also follows Nietzsche in viewing the regenerative impulses of mythic time as inherent to history. In thus emphasizing man's inherent temporality, both Heidegger and Nietzsche reject the abstract universalism of the mechanical and teleological conceptions of becoming (suitable for measuring matter in motion or the Spirit's progression toward the Absolute), just as they both dismiss decontextualized concepts of being (whether in the form of the Christian soul, Descartes' ego cogito, Marx's species man, or Rawls' disembodied individual). Heidegger, however, differs from Nietzsche in making being, not will, the key to temporality. Nietzsche, he claims, neither fully rejected the metaphysical tradition he opposed nor saw beyond beings to being.(n103) While denying modernity's faith in progress and perpetual overcoming (the Aufhebung which implies not only transcendence, but a leaving behind), Nietzsche's "will to power" allegedly perpetuates modernity's transcendental impulse by positing a subjectivity that is not "enowned" by being. As a possible corrective to this assumed failing, Heidegger privileges notions of Andenken (the recollection that recovers and renews tradition) and Verwendung (which is a going beyond that, unlike Aufhebung, is also an acceptance and a deepening) -- notions implying not simply the inseparability of being and becoming, but becoming's role in the unfolding, rather than the transcendence of being.(n104)

Despite these differences, the anti-metaphysical, anti-modernist aims Nietzsche and Heidegger share makes them both apposite allies of the GRECE's philosophical project. This is especially evident in the importance they attribute to becoming and to origins. Heidegger, for example, argues that whenever being is separated from becoming and deprived of temporality, as it is in the Christian/modern logos, then being (in this case, abstract being, rather than being-in-the-world) becomes identified with the present, a now-point, subject to the determinisms governing the inorganic objects of Newtonian physics.(n105) This implicit denial of ecstatical temporality allegedly causes the prevailing philosophical tradition to "forget" that being exists in time, as well as space, and is not an essence posited by God or the laws of nature.(n106) By rethinking being in terms of human temporality and restoring it to becoming, Heidegger, like Nietzsche, makes time the horizon of all existence, thereby freeing the existential from the inorganic properties of space and matter. Moreover, since it is inseparable from becoming, and since becoming occurs in a world-with-others, being is necessarily situated in a "context of significance" saturated with history and tradition. As man pursues his project in terms of present worldly concerns, the various existential modes of these concerns, as well as the "world" itself, are informed by interpretations stemming from a history of interpretation. Just as "every age must write its own history afresh" (R. G. Collingwood), every man is compelled to engage his existence in light of what has been handed down to him -- in light, in other words, of the totality of meaning and purpose defining his world.(n107) His future-directed project is indeed only conceivable in terms of the world into which he is thrown. Man therefore makes his history, but does so as a "bearer of meaning," whose convictions, beliefs, and representations have been bestowed by the past.(n108) This meaning-laden matrix constitutes the "t/here" [da] in Dasein, without which being (qua being-in-the-world) is inconceivable.(n109) And because there can be no Sein without a da, no existence without a specific framework of meaning and purpose, man, in his ownmost nature qua being, is inseparable from this matrix that "makes possible what has been projected."(n110) Being is indeed inherent only in "the enowning of the grounding of the t/here."(n111)

In contrast to inauthentic Dasein that "temporalizes itself in the mode of a making-present which does not await but forgets," accepting what is usually taken as the imperatives of being (but which, situated as it is in "now time," is usually a corrupted or sclerotic transmission confusing self-absorption in the present with the primordial sources of life), authentic Dasein "dredges" its heritage in order to "remember" or to retrieve the truth of primordial possibility and to "make it productively its own.(n112) The more authentically the potential of this "inexhaustible wellspring" is brought to light, the more profoundly man becomes "what he is."(n113) In this sense, authentic historicity "understands history as the 'recurrence' of the possible."(n114) Here, the "possible" is "what does not pass," what remains, what lasts, what is deeply rooted in oneself, one's people, one's world; it is the heritage of historical meaning that preserves what has been posited in the beginning and what will be true in the future.(n115) "I know," Heidegger said in 1966, "that everything essential and everything great originated from the fact that man.., was rooted in a tradition.(n116) By contrast, the uprooted, detemporalized man of modern thought is deprived not only of a means of rising above his necessarily impoverished, because isolated self, he lacks access to the creative force of his original being and the "greatness" -- the truth -- it portends. When Heideggerian man is "great" and rises to the possibilities latent in his existence, he invariably returns to his autochthonous source, resuming there a heritage that is not to be confused with the causal properties of his thrown condition, but with a being whose authenticity is manifested in its becoming. "Being proclaims destiny, and hence control of tradition."(n117) Here again, Heidegger concurs with Nietzsche, linking man's existence with the "essential swaying of meaning" that occurred aborigine, when his forefathers created the possibilities that remain open for him to realize. From the presence of this original being, enduring in tradition and constituting its truth, man is existentially sustained and authenticated, just as a tree thrives when rooted in its native soil.(n118)

Although a self-conscious appropriation of origins does not resolve the problems posed by the human condition, it does free man from present fixations with the inauthentic, and remind him of the possibilities inherent in his existence. 119 The "first beginning" also brings other beginnings into play, for it is the ground of all subsequent groundings.(n120) Without a "reconquest" of Dasein's original commencement (impossible in the linear conception, with its irreversible and deracinating progressions), there can never be another commencement: only in reappropriating a heritage, whose beginning is already a completion, does man come back to himself, achieve authenticity, and inscribe himself in the world of his own time. Indeed, only from the store of possibility intrinsic to his originary genesis, never from the empty abstractions postulated by the universal reason transcending historicity, does he learn the finite, historically-situated tasks "demanded" of him and open himself to the possibility of his world. Commencement, accordingly, lies in front of, never behind him, for the initial revelation of being is necessarily anticipated in each new beginning, as each new beginning draws on its source, accessing what has been preserved for posterity and rediscovering being's highest possibilities. Because the "truth of being" found in origins informs Dasein's project and causes it to "come back to itself," what is prior invariably prefigures what is posterior. In this sense, the past is future. History functions not as a progression from beginning to end, but, rather, as a return backwards, to foundations, where the possibility of being remains ripest. This makes origins all important. They are never mere antecedent or causa prima, as modernity's inorganic logic holds, but "that from which and by which something is what it is and as it is .... [They are] the source of its essence" [i.e., its ownmost particularly] and the way truth "comes into being... [and] becomes historical.(n121) As Benoist puts it, the "original" (unlike modernity's novum) is not that which comes once and for all, but that which comes and is repeated every time being unfolds in its authenticity.(n122) In this sense, origins represent the primordial unity of existence and essence affirmed in myth. And because origins, as "enowned" being, denote possibility, not the purely "factual" or "momentary" environment affecting its framework, Dasein achieves self-constancy (authenticity) whenever it is projected on the basis of its original inheritance, for Dasein "comes toward itself" only when anticipating its end as an extension of its beginning.(n123) Thus, origins designate identity and destiny, not causation (the "wherein," not the "wherefrom"). Relatedly, the historical-spiritual world in which Dasein originates persists throughout life, preserving what "has been" and providing the basis for what "continues to be," given that origins are not "out there," but part of us and who we are. Because origins constitute the ground of all authentic existence, "gathering into the present what is always essential," what "will be" springs ever anew from what "has been."(n124) This confrontation with "the beginning of our being," as Benoist reiterates, is requisite for "other, more original commencements."(n125)

The original repose of being that saves man from the "bustle of mere events and machinations" is not, however, easily accessed. To return Dasein to its ground and to "recapture the beginning of historical-spiritual existence in order to transform it into a new beginning" is possible only through "an anticipatory resoluteness" that turns against the present's mindless routines.(n126) Such an engagement (and here Heidegger's "revolutionary conservative" opposition to the established philosophical tradition is categorical) entails a fundamental questioning of the "rootless and self-seeking freedoms" concealing the truth of being -- a questioning, that draws "its necessity from the deepest history of man."(n127) For this reason, Heidegger (like Grecistes) sees history as a "choice for heros," demanding the firmest resolve and the greatest risk, as man, in anxious confrontation with the heritage given him, because of his origins, seeks to realize an indwelling possibility in the face of an amnesic or obscurant conventionality.(n128) This heroic choice ought not, however, to be confused with the subjectivist propensities of liberal individualism. A heroic conception of history demands action based on what is true and "original" in tradition, not on what is arbitrary or wilful. Similarly, this conception is anything but reactionary, for its appropriation of origins privileges the most radical opening of being.

Finally, this heritage that becomes meaningful when choosing a project, this reaching forward that reaches back, validates what Heidegger calls "fate."(n129) In his definition, fate is the "enowning" embrace, not causality's fatalistic acceptance, of the heritage of culture and history into which man is thrown at birth. In embracing this heritage, i.e., in taking over the unchosen circumstances of his community and generation, man necessarily identifies with the collective destiny of his people, as he grounds his Dasein in the truth of his "ownmost particular historical facticity."(n130) This makes individual identity inseparable from communal identity, as being-in-the-world recognizes its being-with-others (Mitsein) and accepts its participation in the larger existence of its people. Against the detemporalized, deracinated individual of liberal thought, "liberated" from organic ties and conceived as a phenomenal "inside" separated from an unknowable "outside," Heideggerian man achieves authenticity through a resolute appropriation of the multi-temporal, interdependent ties he shares with his community. He makes himself out of the immediacy of his world, as well as what has been bequeathed to him by his forefathers and what is to be passed on to his heirs. In so doing, he affirms his mindful involvement in the time and space of his own destined existence, along with the destiny of his people's existence. The community of one's people (Mitsein) becomes, then, "the in which, out of which, and for which history happens."(n131) And because authentic Dasein is unavoidably Mitsein, human existence is quintessentially social. Dasein's social nature has, though, little to do with the thoughtless conventions of everyday life, but rather inheres in the very texture of human Being and in that which is ownmost to a people. For this reason, Dasein's pursuit of possibility, even in opposing the prevailing conventions for the sake of individual authenticity, is necessarily a "cohistorizing" with a community, a co-historizing that converts the legacy of the far-distant past into the basis of a meaningful future.(n132) In fact, history to Heidegger is possible only because Dasein's individual fate--its inner necessity -- connects with a larger social-historical necessity that struggles against the perennial forces of decay and dissolution, as a people seeks "to take history back unto itself." The destiny it shares with its people is, indeed, what grounds Dasein in historicity and links it to the heritage that determines and is determined by it.(n133)The Future of the Past

In the present, the past and future co-exist -- as memory or tradition, anticipation or project. It is up to man to determine how to relate to these different temporalities. From pagan myth and the works of Nietzsche and Heidegger, Grecistes propound a historical philosophy that endeavors to free Europeans from the deculturating determinisms of the Christian/ modernist project. Following Guillaume Faye, this philosophy may be called "archeofuturism," for it posits that there can be no destining future without an original pre-destination.(n134) If Europeans are to regain the creative spirit of their being and to play a historical role again, they have no alternative but to rediscover "the original essence of their identity." This obliges them to reappropriate their longest memories and to face the future with the conviction of their ancestral lineage. Like Plato's anamnesis, this recovery seeks to release them from time's irreversibility, and make possible another beginning. If, on the other hand, Europeans continue to forget their origins and reject the "European idea" as their myth fondateur, archeofuturists fear that they are likely to succumb to the "end of history," where the past ceases to return and the future folds in on an eternal "now."(n135)

Archeofuturism's emphasis on origins should not be taken to imply that Europeans are bound to repeat the foundational acts that defined their forbearers, such as occurs in "cold societies"(n136) (i.e., those primitive communities whose synchronic principles play a commanding role in the thought of Levi-Strauss and other anti-historical thinkers). Instead of perpetuating the identitarian vestiges of a former golden age, archeofuturists seek only the original impetus of archaic possibilities so as to create new ones. Indeed, identity for them is real only when under construction, deconstruction, or reconstruction. "We," Benoist writes, "assume a heritage in order to continue it or to re-found it."(n137) It is, he argues, neither rationale for present conditions nor occasion for folkloric revival, but simply requisite for a meaningful future.(n138) Archeofuturism posits, then, neither a return nor a repetition, but only an unfolding of identity on the basis of the history and culture that situate it. Unlike the denizens of Levi-Strauss' cold societies, Europeans attuned to the Faustian possibilities of their world invent, improvise, and make new choices that endeavor to begin the beginning again --"with all the strangeness, darkness, insecurity that attend a true beginning."(n139) It is, therefore, the regenerative impulse of the Indo-European heritage, not its nostalgic re-generation, that reconciles past and future, origin and project.(n140) Archeofuturists feel Europeans do justice to who they are only when they look forward, providing their heritage another opening to the future. In Heidegger's formulation, "remembrance of [our] inception is not a flight into the past, but readiness for what is to come."(n141) In this spirit, the longest memory of the European past is summons, because there the possibility of the future is disclosed in its primordial fullness, and because there, where causality cedes to destiny, being commences anew. As Grecistes emphasize, every great revolution envisages its project as a return to origins.(n142)References:

1. Zeev Sternhell is typical of those who characterize the rejection of the right–left continuum as inherently fascist. See his Neither Right nor Left: Fascist Ideology in France, trans. D. Maisel (Berkeley: University of California Press, 1986). For a Greciste critique, see Gilbert Destrees, Les Non–Conformistes des annees 30: entre doctrine et action (Paris: GRECE Pamphlet, n.d.). For an alternate account, see Marc Crapez, Naissance de la gauche (Paris: Eds. Michalon, 1998). Of the numerous works on the different Third Way tendencies, the most impressive is Armin Mohler, Die konservative Revolution in Deutschland, 1918–1932, 5th ed. (Graz: Leopold Stocker Verlag, 1999). On the Third Way per se, see Arnaud Imatz, Par dela droite et gauche. Permanence et évolution des ideaux et des valeurs non–conformistes (Paris: Godefroy de Bouillon, 1996).

2. David Barney et al., La Nouvelle inquisition. Ses acteurs, ses methodes, ses victimes: Essai sur le terrorisme intellectuel et la police de la penseé (Paris: Le Labyrinthe, 1993); also De la police de la penseé et la nouvelle inquisition: Actes du XXXLe colloque national du GRECE (Paris: GRECE, 1998). On the censorious nature of the contemporary intelligentsia, see Reagis Debray, Teachers, Writers, Celebrities: The Intellectuals of Modern France, tr. by D. Macey (London: Verso, 1981); Jean Sevilla, Le terrorisme intellectuel de 1945 a nos jours (Paris: L'Aencre, 2000); Klaus J. Groth, Die Diktatur der Guten: Political Correctness (Munich: Herbig, 1999).

3. When discovered by the French media in the late 1970s, the GRECE was labelled "Nouvelle Droite. This term not only lacks substance, it is used in the most contradictory ways. See Jean–Christian Petitfils, Le extreme droite en France (Paris: PUF, 1983), p.119. While it may be inaccurate to translate Nouvelle Droite as New Right, since this term is usually reserved for the union–busting, budget–cutting Anglo–American right of the 1970s and 1980s, as represented by the governments of Thatcher and Reagan and the theories of Friedrich Hayek and Milton Friedman, there is no better term. Programmatically, the American New Right was a neo–liberal tendency that sought to diminish state intervention in the economy, dismantle the Keynesian system, and mobilize popular electoral around populist and Christian–fundamentalist themes. By contrast, the Nouvelle Droite(i.e. the GRECE) is anti–liberal and anti–Christian, hostile to the Anglo–American Right, and more concerned with culture than economics. Typical of the prevailing inability to make these distinctions is Ruth Levitas, ed., The Ideology of the New Right (Cambridge: Polity Press, 1986). For a Greciste's critique of the Anglo–American New Right, see Alain de Benoist, Hayek: A Critique, in Telos 110 (Winter 1998); Alain de Benoist, Le libéralisme contre les identités, in Aux sources de le erreur liberale, ed. by B. Guillemaind and A. Guyot–Jeannin (Lausanne: Le Age d'Homme, 1999); Guillaume Faye, Le libéralisme, j'a ne marche pas," in Élements pour la civilisation europenne (hereafter Elements) 44 (January 1983). On the GRECE's project, see Alain de Benoist and Charles Champetier, The French New Right in the Year 2000," in Telos 115 (Spring 1999). See also Tomislav Sunic, Against Democracy and Equality: The European New Right (New York: Peter Lang, 1990); and Telos 98–99 (Winter 1993–Fall 1994), devoted to The French New Right: New Right –– New Left –– New Paradigm?

4 .Unlike their liberal critics, Lepenistes and Catholic traditionalists are wont to accuse the Grecistes of pro–communism and crypto–gauchisme. From a different angle, the non conformist Left also rejects the prevailing characterizations. Some members of the PCF and the Left/nationalist wing of the Socialist Party (most notably Reagis Debray and Jean–Pierre Chevennement), along with independent leftists associated with Esprit, Jean–Edern Hallier's Le Idiot internationale, the Mouvement anti–utilitariste dans les sciences sociales (MAUSS) of Serge Latouche and Alain Caillé, and parts of the Italian far Left, dismiss the accusation of fascism and have, at times, collaborated with the GRECE. Certain prominent Franco–Jewish intellectuals, such as the late Raymond Aron and Annie Kriegel, while unsympathetic to the GRECE's project, have similarly repudiated the accusation of "fascism."

5. Martin Heidegger, Contributions to Philosophy (From Enowning), tr. by P. Emad and K. Maly (Bloomington: Indiana University Press, 1999)

6 .On several occasions, Pierre–André Taquieff has denounced the extraordinary abasement of the reigning intelligentsia and the terroristé vigilante tactics it employs to stifle debate. See, e.g., Sur la Nouvelle Droite (Paris: Descartes et Cie, 1994), pp. 314–36. The situation, moreover, is not qualitatively different in the U.S. In assessing the recent literature on the Right, Glen Jeansonne has warned that: We are rapidly approaching the point at which scholarship becomes propaganda, ceases to liberate the spirit of the individual, and simply replaces old dogmas with new ones [i.e. with those of the present left–liberal Establishment]. See Women of the Far Right: The Mothers Movement and World War Two (Chicago: University of Chicago Press, 1996), p. 186.

7. Julien Freund, La Decadence (Paris: Sirey, 1984). Cf. Robert M. Adams, Decadent Societies (San Francisco: North Point Press, 1983), p. 36.

8. Guillaume Faye, Le systéme a tuer les peuples (Paris: Copernic, 1981), p. 144.

9 .Alain de Benoist, La Europe sous tutelle, in Eléments 59 (Summer 1986); Philippe Malaud, La révolution libérale (Paris: Masson, 1976).

10.Alain de Benoist, Idéologies: c'est la lutte finale (1984), in La Ligne de mire. Discours aux citoyens europeens 1972–1987 (Paris: Le Labyrinthe, 1995); Pierre Joannon, Pavane pour une Europe difunte, in Eléments 19 (December 1976); Alain de Benoist, Die Religion der Menschenrechte, in Mut zur Identitat, ed. by Pierre Krebs (Struckum: Verlag f. Ganzheitl. Forschung u. Kultur, 1988). See also Pierre Thuillier, La grande implosion: Rapport sur lé effrondrement de l'Occident 1999–2002 (Paris: Fayard, 1995); Benjamin R. Barber, Jihad vs. McWorld: How Globalism and Tribalism Are Reshaping the World (New York: Ballantine Books, 1996).

11 .Martin Heidegger, An Introduction to Metaphysics, tr. by R. Manheim (New Haven: Yale University Press, 1959), p. 37; Alain de Benoist, Orientations pour les années décisives (Paris: Le Labyrinthe, 1982), pp. 29–31, and L'ennemi principal, in Eléments (March–April 1982); Guillaume Faye, Pour en finir avec la civilisation occidentale, Eléments 34 (April 1980); Marco Tarchi, La colonisation subtile: American way of life: dynamique sociale, in Le défi de Disneyland: Actes du XXe colloque national de la revue Eléments (Paris: Le Labyrinthe, 1987); Jordis von Lohausen, Main basse sur l'Europe, in Eléments 84 (February 1996). Cf. Julius Evola, Americanisme et Bolchevisme (1929), in Le visionnaire foudroye, ed. by Jean Mabire (Paris: Copernic, 1977); Gerd Lundestad, Empire by Integration: The United States and European Integration, 1945–1997 (Oxford:Oxford University Press, 1998); Jacques Thibau, La France colonisé (Paris: Flammarion, 1980).

12. Raymond Ruyer, Les cent prochains siécles: Le destin historique de l'homme selon la Nouvelle Gnose américaine (Paris: Fayard, 1977), p. 320; Alain de Benoist, Vers l'indépendence! Pour une Europe souveraine et libére des blocs!, in La ligne de mire, op. cit.; Guillaume Faye, Nouveau discours a la nation européenne (Paris: Eds. Albatros, 1985)

13. Although the Grécistes acknowledge the European roots of modernity, they claim European modernity lacked the truly universal impulse which Americans (former colonials shallowly rooted in the Western tradition and without a homogeneous cultural heritage) have imparted to it –– somewhat in the way socialism was European in origin, but not in the totalizing/universalizing manner of the Soviets. See Guillaume Faye, Les nouveaux enjeux idéologiques (Paris: Le Labyrinthe, 1985), p. 56. Cf. Jean Baudrillard, America,tr. by C. Turner (London: Verso, 1988), p. 73; Eric Werner, L'avant–guerre civile (Lausanne: L'Age d'Homme, 1998), pp. 27–29

14. Alain de Benoist points out that the English word -people is not the equivalent of the Freench peuple or the German Volk, but closer in meaning to gens or Leute –– i.e. terms denoting an indeterminate plurality of not necessarily related individuals. There is, moreover, no English equivalent for patrie, and home for the American is where -he hangs his hat. See Démocraie: Le probléme (Paris: Le Labyrinthe, 1985), pp. 30 and 40; and Robert de Herte(Alain de Benoist) and Hans–Jürgen Nigra (Giorgio Locchi), Il était une fois l'Amérique, in Nouvelle Ecole 27–28 (January 1976). See also Herman Keyserling, America Set Free(New York: Harper and Bros., 1929), and Robert Aron and Arnaud Dandieu, Le cancer américain(Paris: Rieder, 1931), two works informing much of the GRECE's anti–Americanism. Cf. Jacob Burkhardt, Reflections on History, tr. by M. D. Hottinger (Indianapolis: Liberty Classics,1979), p. 39; Stendhal et les Etats–Unis de Amérique, in Etudes et recherches 4–5 (January 1977); J. G. Jatras, Rainbow Fascism at Home and Abroad, in Chronicles(June 1998).

15. The vocation of the human race, they [Americans] believe, is American. See Thomas Molnar, The Emerging Atlantic Culture (New York: Transaction Publishers, 1994), p. 22. In this vein, Robert Kennedy spoke of America's right to the spiritual direction of the planet; George H. W. Bush, in announcing the New World Order, proclaimed the inexorability of America's global leadership; and William J. Clinton, as the latest exemplar of his nation's moral superiority, designated America as the world's "indispensable nation." See Claude Julien, " America's Empire, tr. by R. Bruce (New York: Pantheon Books, 1971), p. 31; Pierre–Marie Gallois, Le soleil d'Allah aveugle l'Occident(Lausanne: L'Age d'Homme, 1995), p. 25; and Zbigniew Brzezinski, The Great Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives(New York: Basic Books, 1997), p. 195. See also Jean Cau, Le triomphe de Mickey, in Etats–Unis: Danger –– Actes du XXVe colloque national du GRECE(Paris: GRECE, 1992); Henri Gobard, La guerre culturelle: logique du désastre(Paris: Copernic, 1979), pp. 62–92. As to America's new–found mania for multiculturalism, it has less to do with cultural sensitivity than with globalist and managerial imperatives hostile to all forms of indigenous culture. See Paul Edward Gottfried, After Liberalism: Mass Democracy in the Managerial State (Princeton: Princeton University Press, 1999), p. 103. Not unrelatedly, the GRECE's anti–Americanism is accompanied by a similar coolness to the English. The only Anglophones contributing to its cultural arsenal have been the Irish, whose lovers and dancers long incurred the wrath of what W. B. Yeats called Cromwell's murderous crew –– i.e. the Puritan–mercantile forces of the Anglo–American world.

16. Benoist, Vers l'indépendence, op. cit. See also Alain de Benoist, Europe, Tiers monde,méme combat(Paris: Robert Laffont, 1980); Pierre Bérard, Ces cultures queon assassine, La cause des peuples: Actes du XVe collogue national du GRECE(Paris: Le Labyrinthe, 1982)To the degree they resemble Russian, Indian, and Chinese critics of America's universalist pretensions, the Grécistes are a good example of what Samuel P. Huntington refers to as "the mainenemy" in The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order(New York: Simon and Schuster, 1996).

17. Quoted in The Nature of the Right: American and European Politics and Political Thought since 1789, ed. by Roger Eatwell and Noél Sullivan (Boston: Twayne Publishers, 1989), p.181. See also Jean Cau, Discours de la décadence(Paris: Copernic, 1978), pp. 176 and 188; Alain de Benoist, Quest–ce que l'identité: Réflexions sur un concept–clef, in Eléments (n.d. [Spring 1993?]); Pierre Krebs, Das Thule–Seminar: Geistesgegenwart der Zukunft (Horn: Burkhart Weecke Verlag, 1994), pp. 23–24. Cf. Richard Bessel, "European Society in the Twentieth Century," in The Oxford Illustrated History of Modern Europe, T. C. W. Blanning, ed. (Oxford: Oxford University Press, 1996), pp. 252

18. Jean Varenne,Le héritage indo–européen, in Eléments 40 (Winter 1982); Benoist, Orientations pour les années décisives, op. cit. pp. 52–53; Pierre Krebs, Im Kampf um das Wesen(Horn: Burkhart Weecke Verlag, 1997), pp. 16–20; Faye, Le systéme a tuer les peuples, op. cit.,pp. 164–77; Friedrich Nietzsche, Untimely Meditations, tr. by R. J. Hollingdale (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), p. 63. Cf. Hellmut Diwald, Mut zur Geschichte(Bergisch Gladbach: LoGbbe Verlag, 1983), p. 8.

19. By its very nature, culture aspires toward self–sufficient unity in its representational modes. Because its centripetalism tolerates only limited amounts of the foreign, culture is inherently exclusive.This makes its members part of a living whole, distinct from others. See Alain de Benoist, Culture, in Nouvelle Ecole 25–26 (Winter 1974–75); Richard M. Weaver, Visions of Order: The Cultural Crisis of Our Time (Bryn Mawr: Intercollegiate Studies, 1995), pp. 3–21; Claude Lévi–Strauss, Le regard eloignée (Paris: Plon, 1983), pp. 24–30. Given culture's inherent exclusiveness, the GRECE's critics consider its culturalism a sophisticated form of traditional racism –– in that it allegedly replaces notions of biological inferiority with those of cultural difference –– little concerned that culturalism and racism partake of radically different realms. For a typical example of this confusion, see Alain Bihr, Le Actualité de un archaísme: La pensée de extréme droite et la crise de la modernité (Paris: Eds. Page Deux, 1998), pp. 15–40; see also Pierre–André Taguieff, Le néo–racisme différentialiste. Sur le ambiguité de une evidence commune et ses effets pervers, in Langage et Société 34 (December 1985). These critics also dismiss the GRECE's advocacy of le droit a ladifférence and la cause des peuples. See Alain de Benoist, Le droit a la différence, and Gilbert Destrées, Différentialisme contre racisme, in Eléments 77 (n.d. [Spring 1993?]). Ironically, the GRECE's culturalism is profoundly equalitarian and hence modernist, stemming from the Enlightenment's programmatic affirmation of the equality of all peoples and cultures – an affirmation which Grécistes philosophically oppose but tend to accept in cultural practice. Relatedly, Paul Piconne links the GRECE's critique of left–liberal anti–racism to the critique of anti–Semitism made by Max Horkheimer and Theodore W. Adorno in Dialectic of Enlightenment, tr. by John Cumming (New York: Seabury Press, 1972 [1944]). By today's hyper–liberal standards, Horkheimer's and Adorno's defense of Jewish identity, like the culturalism of the French New Right, would be considered racist, because it opposes a homogenizing universalism threatening particularisms with extermination. See Confronting the French New Right, in Telos 98–99 (Winter 1993–Fall 1999).

20. Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci,ed. and tr. by Q. Hoare and G. N. Smith (New York: International Publishers, 1971), pp. 3–13; Pour un Gramscisme de droite: Actes du XVIe colloque national du GRECE (Paris: Le Labyrinthe, 1982); Pierre Vial, Die Weltbewegende Kraft der Ideen, in Elemente für de europaische Wiedergeburt 2 (January 1987).

21. For the relationship between conservatism, traditionalism, and Christianity, see Gerd Klaus Kaltenbrunner, ed., Antichristliche Konservative: Religionkritik von rechts (Munich: Herderb Gecherei, 1982).

22. Alain de Benoist, La religion de l'Europe,in Eléments 36 (Fall 1980); Louis Rougier, Celse contre les chretiens, with an introduction by Alain de Benoist (Paris: Le Labyrinthe, 1997). Cf. Prudence Jones and Nigel Pennick, History of Pagan Europe (New York: Barnes and Noble, 1999), pp. 59–77. For a critique of the GRECE's anti–Christianism, see Daniel Cologne, Nouvelle droite et subversion (Paris: Collection Métapolitique et Tradition, 1979); Georges Hourdin, Le nouvelle droite et les chrétiens (Paris: Eds. du Cerf, 1980). Grécistes acknowledge Christianity's syncretistic character: it absorbed many traditional pagan elements and ultimately adapted itself to the Indo–European world view. Yet, they claim it never fully conquered Europe, and that the greatest European achievements, whether in the form of the Gothic Cathedrals or the music of Bach, were essentially pagan in inspiration. See Patrick de Plunkett, Analyses, in Nouvelle Ecole 27–28 (January 1976); Pierluigi Locchi, La musique, le mythe, Wagner et moi, in Etudes et recherches 3 (June 1976). Despite their recognition of its syncretistic character, the GRECE's anti–Christianism (or, more accurately, its anti–Catholicism) emphasizes Christianity's Hebraic rather than European roots and underplays the powerful Europeanizing influences exerted by traditional Catholicism, which, unlike its post–Vatican II counterpart or its Protestant offshoots, bore little resemblance to the oriental forms of early Christianity. Cf. James C. Russell, The Germanization of Early Medieval Christianity: A Sociohistorical Approach to Religion (New York: Oxford University Press, 1994). Given the GRECE's implicit Islamophilism, its strident anti–Catholicism seems curiously inconsistent, if not duplicitous, especially considering Islam's more faithful distillation of Near Eastern monotheism. See Dossier: Les Arabes, in Eléments 53 (Spring 1985); Alexander del Valle, Islamisme et Etats–Unis: Une alliance contre Europe , 2nd ed. (Lausanne: L'Age d'Homme, 1999), p. 53; and Guillaume Faye, La colonisation de l'Europe: Discours vrai sur le immigration et l'Islam (Paris: L'Aencre, 2000), pp. 73–85, 329–36.

23. Alain de Benoist, Les idées a la endroit (Paris: Hallier, 1979), pp.167–84. Cf. Burton L. Mack, Who Wrote the New Testament? The Making of the Christian Myth (San Francisco: Harper Collins, 1995), pp. 19–31; Mircea Eliade, A History of Religious Ideas, tr. by W. Trask (Chicago: University of Chicago Press, 1981), vol. 2, p. 413.

24. Louis Pauwels, Comment devient–on ce que le on est? (Paris: Stock, 1978), p. 145. Cf. Richard Fletcher, The Barbarian Conversion: From Paganism to Christianity (New York: Henry Holt, 1997), pp. 30–31; Egon Haffner, Der Humanitaraismus und die Versuch seiner FÀberwindung bei Nietzsche, Scheler und Gehlen (Weigrzburg: Konigshausen u. Neumann, 1988), p. 75.

25. Guillaume Faye, La problématique moderne de la raison ou la querelle de la rationalité, in Nouvelle Ecole 41 (November 1984); Louis Rougier, Du paradis a la utopie(Paris: Copernic, 1979), p. 60. Cf. Rudolf Otto, The Idea of the Holy, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1950).

26. Louis Dumont, La genése chrétienne de l'individualisme moderne, in Le Débate 15(September 1981); Pierre Bérard, Louis Dumont: Anthropologie et modernité, in Nouvelle Ecole 39 (Fall 1982). Also Friedrich Nietzsche, Daybreak: Thoughts on the Prejudices of Morality, tr. by R. J. Hollingdale (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde (Paris: Gallimard, 1985), p. 77.

27 . Tomislav Sunic, Against Equality and Democracy ,op. cit., p. 74.

28. Thomas Molnar and Alain de Benoist, Le éclipse du sacré : discours et réponses(Paris: La Table Ronde, 1986), pp. 131–47; Sigrid Hunke, Was Tresgt aber den Untergang des Zeitalters?, in Elemente für die europaische Wiedergeburt 1 (July 1986).

29. H. H. Gerth and C. Wright Mills, eds., From Max Weber: Essays in Sociology (New York: Oxford University Press, 1946), pp. 51–52; Alain de Benoist, Le empire intérieur(Paris: Fata Morgana, 1995), pp. 32–38; Guillaume Faye, Heidegger et la question du depassement du Christianisme, in Nouvelle Ecole 39 (Fall 1982).

30. Sigrid Henke, Europas andere Religion: Die Àeberwindung der religiosen Krise (Dusseldorf: Econ Verlag, 1969), pp. 27–39.

31. Benoist, Le empire intérieur, op. cit., p. 31.

32. D. H. Lawrence, Apocalypse (New York: Viking, 1931), p. 59. (Emphasis in the original, as in all subsequent uses of it).

33. Alain de Benoist, Sacré païen et déscralisation judéo–chrétienne du Monde, in Quelle religion pour le Europe, ed. by Démetre Theraios (Paris: Georg, 1990). In Catholicism, especially among its former peasant adherents, this progressive sense was mitigated by liturgical time, whose sacred calendar annually repeated the historical time of Jesus. Liturgical time has, though, like other pagan encrustations, been largely demoted in the modern church. See Alain de Benoist, Le nouvelle calendrier liturgique, in Nouvelle Ecole 12 (March–April 1970).

34. Mircea Eliade, Myth and Reality, tr. by W. Trask (New York: Harper and Row, 1963), pp. 134–35. Cf. Karl Lewith, Meaning in History (Chicago: University of Chicago Press, 1949); Oscar Cullmann, Christ and Time: The Primitive Christian Conception of Time and History, tr. by F. V. Filson (New York: Harper and Row, 1967). The teleological is by no means foreign to the Ancients; it is, for example, central to Aristotle's thought. But Aristotle, like Plato and Socrates before him, anticipated the Christian/modernist metaphysics opposed by Grécistes–– Christianity being, in Nietzsche's phrase, a "Platonism of the masses." The Indo–European world view that is lost and lamented here, to use Greek examples, refers to the age of Homer, the pre–Socratics, and the tragedians.

35. Rougier, Du paradis a la utopie, op. cit.,p. 125; Pierre Chassard, La philosophie de l'histoire dans la philosophie de Nietzsche (Paris: GRECE, 1975), pp. 26–40. See also Carl Schmitt, Political Theology, tr. by G. Schwab (Cambridge: MIT Press, 1985), pp. 36–52; Martin Heidegger, Hegel's Phenomenology of Spirit, tr. by P. Emard and K. Maly (Bloomington: Indiana University Press, 1994)

36. Heidegger, Contributions to Philosophy, op. cit.,

37. The social revolution . . . cannot draw its poetry from the past, but only from the future." Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852), in Selected Works (Moscow: Progress Publishers, 1969), vol. 1, p. 400. Like those adhering to the biblical, liberal, and Freudian traditions, Marxists conceive of origins in purely negative terms: the long detour that began with the abandonment of primitive communism (analogous to the expulsion from Eden/the natural state/the patricidal act). Hence the Marxist effort to escape history.

38. Alain de Benoist, "Une bréve histoire de l'idée de progrés," in Nouvelle Ecole 51 (2000).

39. Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morals, tr. by W. Kaufmann and R. J. Hollingdale (New York: Vintage, 1967), Essay I, 3

40. Pierre Vial, Servir la cause des peuples, in La cause des peuples,op. cit.,p. 67; Guillaume Faye, Warum Wir Kampfen, in Elemente für die europaische Wiedergeburt 1(July 1986).

41. Pierre Vial, Aux sources de l'Europe, in Eléments 50 (Spring 1984); Christian Lahalle, Le peuplement de la Gréce et du basin Àegeen aux hautes époques, in Nouvelle Ecole 43 (December 1985). A recent, though dilettantish variation of the "ex oriente lux" thesis appears in Martin Bernal, Black Athena: The Afroasiactic Roots of Classical Civilization, 2 vols. (New Brunswick: Rutgers University Press, 1987–91).

42. Théme central, in Nouvelle Ecole 17 (March–April 1972); Krebs, Das Thule–Seminar, op. cit., p. 88.

43. Vial, Aux sources de l'Europe, in op. cit.; André Cherpillod, La écriture en Europe a la époque préhistorique,in Nouvelle Ecole 50 (1998). Also Colin Renfrew, Before Civilization: The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe (New York: Cambridge University Press, 1979); Marija Gimbutas, The Goddesses and Gods of Old Europe, 6500–3500 B.C. (London: Thames and Hudson, 1982); Richard Rudgley, The Lost Civilization of the Stone Age (New York: The Free Press, 1998); Chris Scarre, Exploring Prehistoric Europe (Oxford: Oxford University Press, 1998); Barry Cunliffe, ed., Prehistoric Europe: An Illustrated History(Oxford: Oxford University Press, 1994). These recent discoveries had long been suspected; see Geoffrey Bibby, The Testimony of the Spade (New York: Merton, 1957).

44. The evidence should, but does not necessarily discredit the old diffusionist view. For example, J. M. Roberts, in a typical display of the "ex lux oriente" influence among AngloSaxon historians, acknowledges the recent evidence that puts Europe's civilizational origins on a par with Near Eastern ones, yet nonetheless roots Europe's identity in the Holy Lands. See A History of Europe (New York: Allen Lane, 1996), pp. 12–20, 54.

45. Itinéraire, in Nouvelle Ecole 21–22 (Winter 1972–73); Marco Tarchi, Prolégomones a la unification de l'Europe, in Crepuscule des blocs, aurore des peuples: XXIIIe colloque national du GRECE (Paris: GRECE, 1990); Charles Champetier, Anti–utilitarisme: de nouveau clivages, in Eléments 74 (Spring 1992); Alain de Benoist, Les Indo–Européens: A la recherche du foyer d'origine, in Nouvelle Ecole 49 (1997). Grécistes do not view the Indo-Europeans as a racial group, but solely as a linguistic–cultural one. The question of race, contrary to the claims of their critics, is irrelevant here, for all the peoples of archaic Europe, whether Indo–European or non–Indo–European, were Europid ("white"). What is at stake is cultural identity, not biology, though liberal universalists (recognizing "humanity" only as an abstract zoological concept) have had trouble following the logic of this distinction. See Alain de Benoist, Comment peut–on étre païen? (Paris: Albin Michel, 1981) p.174; Claude Lévi Strauss, Race et historie (Paris: Denoe, 1987 [1953]), p. 23. Moreover, given the GRECE's opposition to the former Soviet Union and its on–going opposition to the US, it rejects all notions of racial unity with the so–called "white world." See Guillaume Faye, Il ne a pas de "Monde Blanc", in Eléments 34 (April 1980). This distinction between race and culture would seem, however, to concede too much to the dominant ideology. For a trenchant critique of the implicit equalitarianism undergirding the GRECE's culturalism, see Guillaume Faye, La colonisation de l'Europe, op. cit.,pp. 74–84, a work that not only revises Faye's earlier position, but one that has brought down the state's judicial terror on this most eminent of former Grécistes.

46. Benoist, Les Indo–Européens, op. cit.

47. On Georges Dumézil, see C. Scott Littleton, The New Comparative Mythology: An Anthropological Assessment of the Theories of Georges Dumézil, 3rd ed. (Berkeley: University " of California Press, 1982). See also Jean–Claude Riviere, ed., Georges Dumézil en la découverte des Indo–Européens(Paris: Copernic, 1979); Jean Varenne, Le héritage de Georges Dumézil, in Eléments 62 (Spring 1987). For a critique of his work, see Wouter W. Belier, Decayed Gods: Origin and Development of Georges Dumézil's idéologie Tripartite(Leiden: Brill, 1991).

48. C. Scott Littleton, Je ne suis pas . . . structuraliste: Some Fundamental Differences between Dumézil and Lévi–Strauss, in Journal of Asian Studies 34 (November 1974).

49. On the tripartite ideology, see Georges Dumézil, La idéologie tripartite des Indo–Européens (Brussels: Latomus, 1958); Jean Haudry, La religion cosmique des Indo–Européens (Milan: Arché, 1987); J. P. Mallory, In Search of the Indo–Europeans: Language, Archaeology and Myth (London: Thames and Hudson, 1989), pp. 130–34.

50. Jean–Claude Riviére, Pour un lecture de Dumézil, in Nouvelle Ecole 21–22 (Winter 1972–1973); Jean Maibre, Les dieux mandits: Récits de mytholgie nordique (Paris: Copernic, 1978), pp. 21–27.

51. J. H. Griswald, Trois perspectives medievales, in Nouvelle Ecole 21–22 (Winter 1972-1973). Cf. Georges Duby, The Three Orders: Feudal Society Imagined, tr. by A. Goldhammer(Chicago: University of Chicago Press, 1980).

52. Georges Dumézil répond aux questions de Nouvelle Ecole, in Nouvelle Ecole 10(September 1969); Itinéraire, in Nouvelle Ecole 21–22; Jean Haudry, Die indoeuropaische Tradition als Wurzel unserer Identität, in Mut zur Identität, op. cit. The non political Dumézil paid dearly for his discoveries. In the 1980s, a full–scale witchhunt was launched against him, initiated by UCLA historian Carlo Ginsburg, who, in Mythologie germanique et nazisme. Sur un ancien livre de Georges Dumézil, in Annales ESC (July 1985), accused him, in so many words, of Nazism. The charge was then taken up by Libération and made the rounds of several politically–correct Parisian journals. The falseness of the charge and the readiness of certain intellectuals to use it to smear one of the century's great scholars, because his work happened to lend credence to non–conformist ideas, has been fully documented in Didier Eribon, Faut–il bréler Dumézil? Mythologie, science et politique (Paris: Flammarion,1992). On the "fascist" epithet as a political ploy for discrediting new ideas, see Hans Helmuth Knutter, Die Faschismus Keule. Das letzte Aufgebot der deutschen Linken(Frankfurt/M: Ullstein, 1993). On the living past, see R. G. Collingwood, An Autobiography (Oxford: Oxford University Press, 1978), pp. 96–98.

53. Alain de Benoist, La ordre,in Etudes et recherches 4–5 (January 1977); Jean Haudry,Linguistique et tradition indo–européenne, in Nouvelle Ecole 45 (Winter 1988–89).

54. See Benoist, La religion de l'Europe, op. cit.; Alain de Benoist and La Commission Traditions et Communauté, Les Traditions d'Europe, 2nd ed. (Paris: Le Labyrinthe, 1996). More generally, see David L. Miller, The New Polytheism: Rebirth of the Gods and Goddesses(New York: Harper and Row, 1974); and R. Faber and R. Schlesier, eds., Die Restauration de Àtter. Antike Religion und Neo–Paganismus(Würzburg: Konigshausen u. Neuman, 1986).

55. Benoist, L'empire intérieur, op. cit.,p. 9; Jacques Marlaud, Le renouveau païen dans la pensée francaise(Paris: Le Labyrinthe, 1986), p. 24; Giogio Locchi, Die Zeit der Geschichte, in Elemente für die europaische Wiedergeburt 1 (July 1986).

56. So claims not only the numinous school of comparative mythology (Mircea Eliade, Walter F. Otto, Jean–Pierre Vernant et al., to whom the GRECE is close), but also structuralists around Claude Lévi–Strauss and neo–Kantians associated with Ernst Cassirer. See Kurt Hubner, La recherche sur le mythe: une révolution encore méconnue, in Krisis 6 (October 1990). On logical unphilosophical character and its problematic principle of identity, see Heidegger, Introduction to Metaphysics, op. cit.,pp. 21–36, 170–79, and 165–90; Friedrich Nietzsche,The Gay Science, tr. by W. Kaufmann (New York: Vintage, 1974), 111; and Alain de Benoist,Les fausses alternatives, in La ligne de mire, op. cit.

57. Itinéraire, in Nouvelle Ecole 19 (September 1969); Paul Veyne, Did the Greeks Believe in their Myths? An Essay on the Constitutive Imagination, tr. by P. Wissing (Chicago: University of Chicago Press, 1988); Nietzsche, The Gay Science, op. cit., 344. Even science, whose knowledge of nature is similarly mediated, is a form, however sophisticated, of mythic thought. See Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1970), in which the problem of competing paradigms is posed ultimately as an aesthetic one, based less on the procedures of normal science than on culturally–shaped appeals. Cf. J. McKim Malville, The Fermenting Universe: Myths of Eternal Change (New York: Seabury Press, 1981); Martin Heidegger, What is Metaphysics? (1929), in Basic Writings, tr. by D. F. Krell (New York: Harper and Row, 1977). At any rate, mythos and logos were originally interchangeable terms. See Benoist, L'empire intérieur, op. cit. pp. 9, 54.

58. Roger Caillois, Le homme et le sacré, 2nd ed. (Paris: Gallimard, 1950), pp. 132–36.

59. Mircea Eliade, Myths, Dreams and Mysteries, tr. by P. Mairet (New York: Harper and Row, 1960), pp. 14–15.

60. Kurt Hübner, Die Wahrheit des Mythos (Munich: Beck, 1985), pp. 257–70; Alain de Benoist, Un mot en quatre lettres, in Eléments 95 (June 1999).

61. Alain de Benoist, Les mythes européens (1984), in Le grain de sable: Jalons pour une fin de siécle (Paris: Le Labyrinthe, 1994); Benoist, Les idées a la endroit, op. cit., pp. 115–21.

62. Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginnaire, 10th ed.(Paris: Dunod,1984), pp. 323–24; Julien Freund, Une interprétation de Georges Sorel,in Nouvelle Ecole 35 (Winter 1979–1980).

63. Benoist, Le empire intérieur, op. cit., pp. 14–15. Cf. José Ortega y Gasset, Historical Reason, tr. by P. W. Silver (New York: Norton, 1984), pp. 17–21.

64. Alain de Benoist, Réflexion sur l'identité nationale, in Une certain idée de la France: Actes du XIXe colloque national du GRECE (Paris: Le Labyrinthe, 1985).

65. Marlaud, Le renouveau païen, op. cit., p. 30; Vial, Servir la cause des peuples, op. cit.

66. Friedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy, tr. by W. Kaufmann (New York: Vintage Books, 1967), 23; Marlaud, Le renouveau païen, op. cit., p. 29.

67. Mircea Eliade, The Sacred and the Profane: The Nature of Religion, tr. by W. Trask (San Diego: Harcourt Brace Javanovich, 1959), p. 68. Also Friedrich Nietzsche, Human, All Too Human: A Book for Free Spirits, tr. by M. Faber (Lincoln: University of Nebraska Press, 1984), 96.

68. Veyne, Did the Greeks Believe in their Myths?, op. cit.,pp. 3, 14–15; Les Grecs croyaient " leurs mythes: entretien avec Jean–Pierre Vernant, in Krisis 6 (October 1990).

69. Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil, tr. by W. Kaufmann (New York: Vintage, 1966), 56; The Gay Science, op. cit., 285 and 341; Thus Spoke Zarathustra, tr. by R. J. Hollingdale (London: Penguin, 1961), The Vision and the Riddle and The Convalescent. And Also Phillippe Granarolo, le individu éternal: La expérience nietzschéenne de la éternité (Paris: Vrin, 1993), p. 37. Cf. M. C. Sterling, Recent Discussions of Eternal Recurrence: Some Critical Comments,in Nietzsche Studien 6 (1977).

70. Nietzsche, Human, All Too Human, op. cit., 24; Benoist, Les idées a la endroit, op. cit., p. 74; Armin Mohler, Devant l'histoire, in Nouvelle Ecole 27–28 (Winter 1974–1975).

71. Paul Chassard, Nietzsche: Finalisme et histoire (Paris: Copernic, 1977), p. 174; Clément Rosset, La force majeure (Paris: Minuit, 1983), pp. 87–89; Jean–Pierre Martin, Myth et cosmologie, in Krisis 6 (October 1990).

72 . Granarolo, L'individuél éternal, op. cit., pp. 34–52.

73. Friedrich Nietzsche, The Will to Power, tr. by W. Kaufmann and R. J. Hollingdale (New York: Vintage, 1967), 1032.

74. Nietzsche, The Will to Power, op. cit., 706; Chassard, La philosophie de l'histoire dans la philosophie de Nietzsche, op. cit., pp. 114–18

75. Eugene Fink, Nietzsches Philosophie (Stuttgard: Kohlhammer, 1960), pp. 75–92

76. Nietzsche, The Will to Power, op. cit., 639.

77. Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, Of the Vision and the Riddle, op. cit. Origins for Nietzsche do not bear the timeless essence of things, but rather the unencumbered expression of their original being, the "Herkunft" that serves as "Erbschaft." See Nietzsche, Genealogy of Morals, Essay II, 12; The Gay Science, op. cit., 83. Cf. Michel Foucault, Nietzsche, Genealogy, History,in Language, Counter–memory, Practice: Selected Essays and Interviews,tr. by D. F. Boucard and S. Simon (Ithaca: Cornell University Press, 1977).

78. Nietzsche, Will to Power, op. cit., 552; also 70; Giorgio Locchi, Ethologie et sciences sociales, in Nouvelle Ecole 33 (Summer 1979).

79. Mircea Eliade, The Myth of the Eternal Return or, Cosmos and History, tr. by W. Trask (Princeton: Princeton University Press, 1965), pp. 36, 85–86, 117; also Eliade,The Sacred and the Profane, op. cit., pp. 108.

80. Chassard, La philosophie de l'histoire dans la philosophie de Nietzsche, op. cit., pp. 121–22.

81. Nietzsche, The Gay Science, op. cit. 109.

82. Alain de Benoist, Vu de droite: Anthologie critique des idées contemporaires(Paris: Copernic, 1979), pp. 298–99.

83. Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, Of the Great Longing, op. cit. [Translation modified.]

84. Nietzsche, The Gay Science, op. cit., 233; Martin Heidegger, Nietzsche: The Eternal Recurrence of the Same, trans. D. F. Krell (San Francisco: Harper and Row, 1984), p. 245; Benoist, Les idées a la endroit, op. cit.,pp. 38–40.

85. Alain de Benoist, Fondements nominalistes d'une attitude devant la vie, in Nouvelle Ecole 33 (June 1979); Itineraire, in Nouvelle Ecole 24 (Winter 1973–1974).

86. Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, Of Redemption, op. cit.

87. Giorgio Locchi, L'histoire, in Nouvelle Ecole 27–28 (January 1976); and, from the same author, Nietzsche, Wagner e il mito sovrumanista (Rome: Akropolis, 1982).

88. Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, The Convalescent, op. cit.

89. Nietzsche, The Gay Science, op. cit., 34.

90. Granarolo, L'individu éternal, op. cit., pp. 133–44; Itinéraire, in Nouvelle Ecole 15 (March–April 1971). Cécile Guignard–Vanuxem probably best captures the civilizational significance of these different concepts of time in Vercingetorix, le défi des druides(Paris: Eds. Cheminements, 1997).

91. Lectures de Heidegger, in Nouvelle Ecole 37 (April 1982). For those inclined to follow the fraudulent argumentation of Victor Farias and approach Heidegger as pre–eminently a Nazi thinker, they might consult Silvio Vietta, Heidegger, critique du national–socialisme et du technique, tr. by J. Ollivier (Paris: Pardés, 1993); Jean–Pierre Blanchard, Martin Heidegger, philosophe incorrect (Paris: L'Aencre, 1997); and Alexander Schwan, Politische Philosophie im Denken Heideggers, 2nd ed. (Opladen, 1989).

92. Martin Heidegger, The Concept of Time, tr. by W. McNeill (Oxford: Blackwell, 1992), p. 19.

93. Martin Heidegger, Being and Time, tr. by J. Macquarrie and E. Robinson (New York: Harper and Row, 1962), 79.

94. Heidegger, Hegel's Phenomenology of Spirit, op. cit., 13b.

95. Heidegger, Being and Time, op. cit., 79; Benoist, Un mot en quatre lettres, op. cit.

96. Heidegger, Being and Time, op. cit., 65.

97. Heidegger, Being and Time, op. cit., 69 and 72; Benoist, Comment peut–on étre païen? op. cit., p. 26.

98. Martin Heidegger, On Time and Being, tr. by J. Stambaugh (New York: Harper and Row, 1972), pp. 11–15; Benoist, La religion de l'Europe, op. cit.

99. Heidegger, Introduction to Metaphysics, op. cit., p. 44.

100. Heidegger, Being and Time, op. cit., 65.

101. Heidegger, Being and Time, op. cit., 72, 76, and 79. The distinction between the selective character of memory, in its function as a people's cult of remembrance, and the scientific impulse of history, as it breaks with moral or ideological judgement, is emphasized in Alain de Benoist's Communisme et nazisme: 25 réflexions sur le totalitarisme au XXe siécle(Paris: Le Labyrinthe, 1998), pp. 9–13. In pointing out that memory demands affiliation and history distance, Benoist sides with history whenever the argument turns on the "facts" –– the objective truth –– of an issue. This, however, is a point whose problematic relation to an identitarian philosophy of history Grécistes have failed to clarify. As Heidegger argues, the objective truth" of the professional historian is usually an evasion of historical understanding insofar as this truth based on scientific methods and rules of procedures is mainly an expression of modernity's calculative logic: i. e. the factual explanation of "what is" is not necessarily the same as a knowing understanding –– or, said differently, what is scientifically correct may not be historically/ontologically true. Although Heidegger's distinction between correctness (in the sense of correspondence) and truth (as enowning being) is relatively unambivalent (see Contributions to Philosophy, op. cit., 76), Benoist often marshalls the "facts" against the selective memory of those with whom he polemicizes, assuming that memory based on distortion, ignorance, or repression is, ipso facto,at odds with history, and that "facts" and "history" ought to be understood in the conventional, i.e., objectivist, sense. While this suggest that the GRECE's historical philosophy is not to be confused with an identitarian solipsism, it still leaves unanswered the question of how "truth" relates to fact. Heidegger and the anti–empiricist tradition holds that truth, expressing being which is neither subjective nor objective but a "happening unfolding" in the world, alone orders "fact." Benoist, though, seems to hedge his argument here, conflating fact and truth in ways that would be unacceptable to Heidegger. This is especially evident in the various articles devoted to "Mémoire et histoire" in L'écume et les galet: 10 ans d'actualité vue d'ailleurs(Paris: Le Labyrinthe, 2000).

102. Robert Steuckers, Conception de l'homme et Révolution conservatrice: Heidegger et son temps,in Nouvelle Ecole 37 (April 1982); Charles Champetier, Homo Consumans: Archéologie du don et de la dépense(Paris: Le Labyrinthe, 1994)p. 98.

103. Martin Heidegger, The Word of Nietzsche, in The Question Concerning Technology and Other Essays, tr. by W. Lovitt (New York: Harper and Row, 1977).

104. Gianni Vattimo, The End of Modernity, tr. by J. R. Synder (Baltimore: John Hopkins University Press, 1985), pp. 51–64.

105. Heidegger, Being and Time, op. cit., 5; Miller, The New Polytheism, op. cit., p. 48.

106. Heidegger, The Concept of Time, op. cit., pp. 12–13; Guillaume Faye and Patrick Rizzi, Pour en finir avec le nihilisme,in Nouvelle Ecole 37 (Spring 1982).

107. R. G. Collingwood, The Philosophy of History(1930), in Essays in the Philosophy of History, ed. by William Debbins (New York: Garland, 1985), p. 138. Heidegger, though, goes a step farther than Collingwood: each generation must not only confront the heritage of its past, but appropriate what it finds essential in it in order to establish the upon which it projects its being. See Heidegger, Being and Time, op. cit., 65.

108. Heidegger, Being and Time, op. cit., 5.

109. Heidegger, Being and Time, op. cit., 29; Contributions to Philosophy,op. cit., 120 and 255. To see Dasein as pure existence, stripped of all security and standing,causes many commentators to misread Heidegger. For example, Karl Löwith, The Political Implications of Heidegger's Existentialism (1946), in New German Critique 45 (Fall 1988).

110. Heidegger, Being and Time, op. cit., 65

111. Heidegger, Contributions to Philosophy, op. cit., 92.

112. Heidegger, Being and Time, op. cit., 6 and 79.

113. Heidegger, Being and Time, op. cit., 74; Itinéraire, in Nouvelle Ecole 17 (March–April 1972).

114. Heidegger, Being and Time, op. cit., 75.

115. What is it is not current events and neither is it what is present right now. What is it is what approaches from what has–been and, as this, is what approaches.The inability to discern this difference between now and what is is linked to the present era's flight from history. See Martin Heidegger, The Principle of Reason,tr. by R. Lilly (Bloomington: Indiana University Press, 1991), pp. 80–81. The development of modern historical studies and what Nietzsche facetiously terms the historical sense has, relatedly, occurred in a period that has almost entirely divested the past of any realÀ meaning and made a hedonistic cult out of the moment.

116. Only a God Can Save Us: Der Spiegel Interview with Martin Heidegger(1966), in The Heidegger Controversy,ed. by Richard Wolin (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), p. 106; also Heidegger, Being and Time, op. cit., 74.

117. Martin Heidegger, The Onto–theo–logical Nature of Metaphysics(1957), in Essays in Metaphysics, tr. by K. F. Leidecker (New York: Philosophical Library, 1960), p. 44; Contributions to Philosophy, op. cit., 91.

118. Eliade, Myth and Reality, op. cit., p. 92.

119. Heidegger, Being and Time, op. cit., 76.

120. Heidegger, Contributions to Philosophy, op. cit., 3 and 20.

121. Martin Heidegger, The Origin of the Work of Art(1935), in Basic Writings, pp. 149Ü and 187; Molnar and Benoist, Le éclipse du sacré, op. cit.,p. 215. In Diwald's epic history of the German nation, the "narrative" begins with the Yalta Conference of 1945 and "runs" backwards" to the founding of the first Reich, in what is the most extraordinary historiographical illustration of this key Heideggerian idea. See Helmut Diwald, Geschichte der Deutschen (Frankfurt/M: Ullstein, 1978).

122. Benoist, le empire intérieur, op. cit., p. 18.

123. Heidegger, Being and Time, op. cit., 65; Benoist, Le empire intérieur, op. cit. p. 17.

124. Martin Heidegger, The Anaximander Fragment(1946), in Early Greek Thinking, tr. by D. F. Krell and F. A. Capuzzi (San Francisco: Harper Collins, 1984), p. 18.

125. Benoist, La religion de l'Europe, op. cit.

126. Heidegger, Introduction to Metaphysics, op. cit., p. 39; Eliade, The Sacred and the Profane, op. cit., pp. 31 and 95; Benoist, La religion de lEurope, op. cit.

127. Heidegger, Introduction to Metaphysics, op. cit.,p. 6; Contributions to Philosophy, op. cit., 117 and 184.

128. Faye, Les nouveaux enjeax idéologiques, op. cit.,pp. 68 and 78; Heidegger, Being and Time, op. cit., 74.

129. Heidegger, Being and Time, op. cit., 74

130. Heidegger, Contributions to Philosophy, op. cit., 11.

131. Heidegger, Introduction to Metaphysics, op. cit., p. 152.

132. Heidegger, Being and Time, op. cit., 74.

133. Heidegger, Being and Time, op. cit., 74; Benoist, L'empire intérieur, op. cit., pp. 23–26. This merger of individual fate and collective destiny, it might be noted, intends not the sublation of the individual ego, but rather its enrootment and growth.

134. "Archeofuturism" is a term that Grécistes have yet to embrace. See Guillaume Faye, L'Archéofuturisme(Paris: L'Aencre, 1998), a landmark work of the new European nationalism.

135. Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, op. cit., Prologue, 5; cf. Francis Fukuyama, The End of History, National Interest 16 (Summer 1989).

136. Claude Lévi–Strauss, Anthrologie structurale(Paris: Plon, 1973), ch. 2. Cf. Giorgio Locchi, Histoire et société: critique de Lévi–Strauss,in Nouvelle Ecole 17 (Match 1972). Benoist has accordingly called America a cold society, frozen in an eternal present, without a past or a future. See Herte and Nigra, Il a était un fois l'Amerique, op. cit.,p. 92

137. Benoist, Les idées a l'endroit, op. cit., p. 41; Robert de Herte, Le retour des dieux, Eléments 27 (Winter 1978).

138. Alain de Benoist, Recours au paganisme, in Dieu est–il morte en Occident?, ed. by Daniéle Masson (Paris: Eds. Guy Trédaniel, 1998). In a related vein, Michel Marmin points out that Yeats, Joyce, Synge, and other luminaries of the Celtic Twilight –– arguably the greatest of all identitarian movements –– attempted no return to Eden or recourse to provincialism. Joyce, for example, in replenishing Irish roots . . . sought to nurture such thick and prodigious forests in Ireland that their shadows would be cast upon the whole world. See Les piége des folklore,in La cause des peuples, op. cit. See also Philip O'Leary, The Prose Literature of the Gaelic Revival, 1881–1921: Ideology and Innovation University Park: Pennsylvania State University Press, 1994).

139. Alain de Benoist, Horizon 2000: Trois entretiens(Paris: GRECE Pamphlet, 1996), p. 15; Heidegger, Introduction to Metaphysics, op. cit., p. 39; Contributions to Philosophy, op. cit., 5.

140.Whoever wants to go very far back . . . into the first beginning –– must think ahead to and carry out a great future. Heidegger, Contributions to Philosophy, op. cit., 23.

141. Martin Heidegger, Basic Concepts, tr. by G. E. Aylesworth (Bloomington: Indiana University Press, 1993), p. 17. Cf. also Russell Kirk, The Question of Tradition (1989), The Paleoconservatives: New Voices of the Old Right, ed. by Joseph Scotchie (New Brunswick: Transaction Publishers, 1999).

142. Maistra, Renaissance de l'Occident? (Paris: Plon, 1979), p. 295. The GRECE's recent qualified support of multiculturalism (see Eléments 91 [March 1998]) would seem to render this conclusion purely rhetorical. Yet, if Grécistes have begun to imbibe the universalism of the dominant ideology and retreat from the political implications of their historical philosophy, opposed in principle to any balkanization of the lands their forefathers settled, archeofuturism has nonetheless become part of the intellectual arsenal of other, more steadfast Europeanists. Guillaume Faye, for one, continues to uphold it and in several recent books has applied it to many of the most grievous European problems, doing so in ways that have renewed and radicalized it.