Free Image Hosting at www.ImageShack.usVan Rechts Gezien - Aus Rechter Sicht - Vu De Droite

Teksten uit de Europese nieuwrechtse denkstroming

19 september 2006

CARL SCHMITT door Tom POTOMS op Open Orthodoxie, 19 september 2006.

Van de conservatieve denkers is Carl Schmitt misschien een van de meest omstreden denker. Velen zullen hem dan ook markeren als wegbereider en ideoloog van het nazisme. Anderen kennen de persoon en zijn werk niet zo goed en anderen hebben nog nooit in hun leven van Carl Schmitt gehoord.

Ik zal in dit stuk eerst de persoon en het leven van Carl Schmitt situeren en beschrijven, daarna zal ik overgaan op een begrip dat hij onderschreef, namelijk de zogenaamde “conservatieve revolutie”. Hierna richt ik me op de fictie en feiten over de verhouding tussen Carl Schmitt en het conservatisme, en in het bijzonder die met het nazisme. Wanneer ik over het laatste wat zeg, zal ik tevens een tussenstop in Italië maken.

Leven en werk Carl Schmitt (1888-1985)

Schmitt werd geboren op 11 juli 1888. De datum van 11 juli heeft voor mij als Vlaming een extra toegevoegde waarde, maar goed. De plaats waar hij werd geboren was het Duitse Plettenberg, in Westfalen. Hij studeerde politieke wetenschappen en rechtsleer in de universiteiten van Berlijn, München en Straatsburg. Hij behaalde zijn diploma aan het toen nog (1915) Duitse Straatsburg.

In 1921 werd hij professor aan de universiteit van Greifswald, waar hij zijn eerste belangrijkste essay: Die Diktatur schreef. In Die Diktatur beschrijft hij de toestand van de toenmalige ‘Weimarrepubliek’ en zijn ideeën hieromtrent. In 1919 was hij al in aanraking gekomen met de chaos en anarchie dat het uiteenvallen van het Duitse keizerrijk na de Eerste Wereldoorlog impliceerde. Toen was hij tijdelijk als staatsambtenaar in München actief, toen juist de communistische staatsgreep in Beieren en München plaatsvond, die uitmondde in de zgn. ‘Rätterrepubliek’. Revolutionaire volksbendes bestormden omliggende kantoren en gebouwen en schoten willekeurig officieren, juristen en ambtenaren neer. Carl Schmitt overleefde het, maar het liet toch een serieuze angst voor verzwakking in orde en ‘rule of law and order’ bij.

Schmitt maakt in het essay begrip van een “legale en wettelijke dictatuur, zoals hij zag bij de dictators in Rome, en verschillend van "de autoritaire dictatuursvorm". Als jurist verdedigde hij maar al te vaak, ook in dit werk, artikel 48 van de nieuwe Weimarrepubliek. In artikel 48 staat namelijk dat de president in tijden van instabiliteit en incohensie in de politieke organen, zelf decreten zonder de legislatieve tak mag goedkeuren en laten uitvoeren.

In 1922 werkte hij aan de universiteit van Bonn als universitair medewerker; hier publiceerde hij een tweede belangrijk essay: Politische Theologie. Wie in dit werk een uitgebreide theologische en filosofische behandeling verwacht, komt verraden uit. Schmnitt geeft namelijk in de eerste plaats vooral een uitgebreide behandeling van de Franse contra-revolutionaire schrijvers, zoals Louis De Bonald, Joseph De maistre en de Spanjaard Donoso Cortés. Een jaar later komt hij met zijn Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus waarin hij een duidelijk pessimistische instelling t.o.v. de partijpolitieke democratie weergaf. Hij beargumenteerde dat een parlementaire democratie staat of valt met rationeel denken, en dat in realiteit de uitgevoerde democratie vaak wordt bevochten op irrationele elementen, en vaak met onredelijke akkoorden, afgesloten in “rokerige ruimten, met sigaar en pint”.

Vrijheid is in zijn visie enkel en alleen mogelijk via christelijke, in zijn ogen, katholieke wegen en een christelijk-katholieke moraal. Vrijheid kan niet door politici of door democratie verkregen worden, zoals hij zei: "Bei politischer Scheingleichheit muss ein anderes Gebiet, auf welchem die substanziellen ungleichheitensich dann durchsetzen, heute z.B das Ökonomische, die Politik beherrschen."

Speciaal in zijn essay is ook zijn strikte scheiding van de ideeën van het liberalisme(scheiding der machten) en democratie in de zin van een natuurrechterlijke democratie, waar gehoorzaamheid en standen toch bestaan, en nog eens verwijst hij naar het voorbeeld van de Romeinse Republiek, waar een aantal geclassificeerde personen de macht uitvoeren en de andere groepen gehoorzamen, een soort van ‘balances of standing’ (evenwicht der standen).

En weer bleef Schmitt bij verschillende universiteiten de revue passeren, eerst, in 1926, werd hij professor rechtsleer bij de Hochschule für Politik in Berlijn en in 1932 was hij in Cologne aan het lesgeven.

"Het begrip politiek"

In deze stad – Keulen - werd zijn belangrijkste werk “Der Begriff des Politischen”(het begrip politiek) gepubliceerd. In dit werk geeft hij zijn anti-liberale en anti-modernistische opstelling een nog radicalere toon. Hij kan in dit werk zelfs de meest hedendaagse en dus met een sterk liberaal-modernistische overtuiging, doen twijfelen aan de morele basis van de democratische denkbeelden. Schmitt heeft het in dit werk ook niet alleen maar over het liberalisme als vijand, maar de gehele modernistische opvatting. Hij geeft de staat een aantal taken en benoemt deze ‘het politieke’; het is vergelijkbaar met wat de kerken van autoriteit op vlak van religie.

In het boek geeft hij een weergave van hoe hij denkt dat de geschiedenis in zijn werk gaat, onder andere door zijn theorie van de “opeenvolging der tijdperken en kerngebieden”, in de middeleeuwen ligt de nadruk op de theologie (sofisme); de moderne maatschappij is dan overgegaan op de metafysisca en dan, in de 19de en 20ste eeuw, krijgen we een rare combinatie van romantiek-esthetiek en een economisch-technische tendens. Het is in deze laatste overgang dat Schmitt de negatieve kanten van de moderne maatschappij beschouwt:

"Want de weg van het metafysische en morele naar het economische gaat over het esthetische, en via de nog zo sublieme esthetische consumptie en het nog zo esthetische genot loopt de zekerste en gemakkelijkste weg naar de algemene economisering van het geestelijke leven, en naar een mentaliteit die productie en consumptie als de centrale categorieën van het menselijke leven beschouwt."

Een ander argument tegen de moderne maatschappij en de liberale democratie is dat deze twee principes: een politieke democratie en de verlichtingsideologieën helemaal vanuit een andere grondslag werken en functioneren, politiek is in essentie het streven naar collectieve gemene goed, terwijl de verlichting uitgaat van een individuele wil. In zijn gedachtegang kan een liberale geest op een zuivere politiek alleen maar geminimaliseerd worden tot een strijd tussen economische en technische factoren. Uiteindelijk leiden deze discussies volgens hem tot een ‘gepalaver’ en daardoor heeft niemand nog de moed of de wil om op te komen en te sterven voor het ideaal van ‘de politiek’.

Een belangrijk gegeven in het werk van Schmitt is zeker ook zijn verhouding met de denkwijze van Thomas Hobbes, die bekend is geworden vanwege zijn denkwijze van een seculiere staat waarin de staat de vrede en orde absoluut moet controleren. Schmitt en Hobbes staan op dezelfde lijn wat betreft hun idee van ‘de politiek’. En dat is dat het allemaal te maken heeft met de ‘natuurtoestand’ (de ‘status naturalis’). Maar in het erkennen van de politiek als reflectie van de natuurtoestand duikt al een eerste verschil tussen Hobbes en Schmitt op. Hobbes beschouwt de politiek als een noodzakelijk instrument om die natuurtoestand, wat hij beschouwt als een eeuwigdurende strijd tussen individuen, te bestrijden. Bij Schmitt gaat het om een vriend-vijand-distinctie die exclusief verwijst naar kleine gemeenschappen. Bij Hobbes staat een staat voor het bedwingen van dood en strijd omwille van het beschermen van individuen, terwijl bij Schmitt de ware aard van politiek en de essentie van een politiek doel juist is dat mensen er voor willen vechten en strijden. En indien dat niet zo is betekend dat, volgens Schmitt, dat het politieke systeem geen vertrouwen heeft. En als dat gebeurt heeft politiek geen zin meer, want dan gaat men over naar de meest extreme anti-politieke stellingnames.

Het vriend-vijand-principe van Schmitt is het kenmerk van zijn gedachtegoed, zoals hij zei: "en als dus zelfs de eventualiteit van een onderscheiding van vriend en vijand ophoudt te bestaan, dan is er alleen nog politiek-vrije wereldbeschouwing, cultuur, beschaving, economie, moraal, recht, kunst, amusement, enzovoort, maar geen politiek en geen staat meer."

Als we deze woorden lezen lijken ze veel actueler en belangrijker dan dat het toen geschreven en gepubliceerd werd. Het visionaire in zijn denken is voor mij echt fantastisch en spreekt mij het meeste aan zijn werk. Schmitt verafschuwt dus duidelijk een wereld die zich oriënteert op het amusement en die voortdurend geneigd is om elk conflict te neutraliseren. Deze gedachtegang vinden we ook bij Edmund Burke terug, en in grote mate is het werk van Schmitt, zeker zijn interpretatie van genot en pijn, sterk beïnvloedt door de grote visionair en boegbeeld van elke moderne conservatief, namelijk Edmund Burke.

Conservatieve revolutie

Ondertussen groeide de inpopulariteit van het Weimar-regime en groeide de bewegingen op de extremen van de politiek-ideologische as. Een groepje Duitse intellectuelen begon zich meer en meer te radicaliseren en af te zetten tegen het politieke bewind. De filosoof Armin Mohler verzamelde een heterogene coalitie van nationalisten, anti-verlichtingsdenkers, anti-parlementaristen, monarchisten, en meer rechts-liberale tot conservatieve intellectuelen.

Een echt programma hadden de conservatieve revolutionairen niet en in feite was het maar een mooie verzamelnaam voor een grote groep van sterk uiteenlopende karakters en afkomsten en bovenal ideeën. Het belangrijkste wat hun bijeenbracht was hun afkeer voor het Weimarregime, maar waarom of wat er in de plaats gebracht moest worden, waren ze het allemaal niet eens. Sommigen die onder de brede noemer geplaatst werden, zoals Stefan George, waren dichter, anderen, zoals de elitaristisch-nihilistische Ernst Jünger, waren schrijver. En weer anderen waren militairen, filosofen, arbeiders, enzovoort.

Men zegt vaak dat deze conservatieve revolutionaire denkers wegbereiders waren van het nazisme, maar dan komt rechtsstreeks de vraag: wat is nazisme en fascisme? In Italië is het fascisme ontstaan uit een uiteenlopende groep van Italiaanse intellectuelen, arbeiders en militairen die vanwege de economisch slechte toestand een manier zochten om beter te worden; aanvankelijk waren de toplui van het fascisme (o.a. Mussolini zelf) socialistisch, zelfs marxistisch ingesteld, maar uit ongenoegen van de socialistische partij stapten ze eruit en richten ze, onder leiding van Mussolini een nieuwe fascistische partij op. Naast oud-socialisten kwamen er ook conservatieven, liberalen en nationalisten bij, dit werd het begin van het fascisme in Italië.

In Duitsland kan men ook het nazisme als een brede waaier beschouwen, vele toplui uit de NSDAP waren afkomstig uit linkse hoek, of zeer apolitieke hoek, meestal ging het om gefrustreerde mensen die iets wilden doen om hun leven te verbeteren. Economisch gezien waren de nazi’s ook enorm uitgebreid in stellingname; sommigen waren laissez-faire kapitalistisch, anderen corporatistisch ingesteld. Veel conservatieven zagen in de NSDAP een schuilhaven om toch iets te kunnen doen, zo werkten vele monarchisten mee met de nazi’s, terwijl de meeste lieden uit de nazi-top absoluut republikeins waren ingesteld.

Conservatieven werden misleid en verleid door de nazi’s, en sommige prachtige boeken, zoals Het Spinnenweb, van de vroegere conservatieve Oostenrijkse schrijver Joseph Roth geven dit goed weer. Later zouden de meeste conservatieve denkers toch tot inzicht komen, en werden de meesten anti-nazistisch, en werden ze een kern van het Duitse verzet tegen Hitler en de nazi’s, onder andere Carl Friedrich Goerdeler, Poppitz, Von Beck, Olbricht en natuurlijk Stauffenberg werden de vertegenwoordigers en uitvoerders van de anti-nazistische staatsgrepen, vooral bekend is de aanslag op 20 juli 1944.

Carl Schmitt werd ook verleid door de nazi-beweging en werd lid in 1933, toen hij in Berlijn doceerde, en toen de nazi’s aan de macht kwamen. Ook bezag hij aanvankelijk Hitler als zijn gedroomde ‘Romeins-legalistische’ dictator, en zo verdedigde hij ook, in zijn positie van jurist, de houding van Hitler met betrekking tot de interne putsch binnen de nazi-beweging op de ‘nacht der lange messen’(1934). Schmitt begon zich meer en meer te radicaliseren, en stelde zich voor als een harde anti-semitisch denker, later werd hij echter door een publicatie van een SS-blad in een slecht daglicht geplaatst omdat hij een opportunist, en bovenal, een katholiek was; hij verloor zijn publiekelijke functies, maar bleef toch nog professor aan de universiteit van Berlijn.

In 1945, op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij door Amerikaanse troepen gevangen genomen en weggevoerd naar een interneringskamp, waar hij tot 1946 bleef. Hierna keerde hij terug naar zijn geboortestad Plettenberg. Hij werd later wat vergeten en was zijn positie in de intellectuele top van toen wat kwijt gespeelt, toch bleef hij in de jaren ’50 onderzoek doen en doceren rond internationaal recht, en hij ontving verschillende persoonlijkheden uit de Duitse en buitenlandse intelligentsia. Op 7 april 1985 overleed Carl Schmitt.

Besluit en conclusie

Carl Schmitt staat nog steeds bekend als een van de meest controversiële denkers in de geschiedenis, vooral met betrekking tot zijn verhouding met het nazisme. Voor conservatieven is hij een beetje een vergeten persoonlijkheid, en velen zijn hem totaal vergeten; in zijn denken vinden moderne conservatieven, en ik spreek voor mezelf, veel inspirerende dingen, die ook een Burkeaans tintje hebben, vooral met betrekking tot zijn denkwijze rond pijn en genot.

Anderzijds vind je als conservatief ook heel wat totalitaire trekjes in zijn denken, het feit dat hij, ondanks hij het niet eens is met Hobbes, maar toch door deze denker werd gefascineerd, zegt al genoeg. Zijn theorie van natuurtoestand heeft hij gewoon van Hobbes overgenomen en dan een wat conservatievere cultuurkritiek bij geplaatst, maar toch blijft ook hij draaien in een modernistisch discours en kan hij niet echt raken aan de fundamenten van het modernisme.

Carl Schmitt is niet anti-revolutionair, maar contrarevolutionair, en dat is wel degelijk een verschil, Burkeaanse conservatieven en traditionele conservatieven zijn sowieso tegen een revolutie, omdat dat de maatschappij nooit goed kan doen, vanwege de feilbaarheid van de kennis en ratio van de mens. Contrarevolutionairen slagen er vaak niet in om de basis van revoluties te bestrijden. Ze slagen er niet in om de fundamenten waarop het is gebouwd neer te halen, en reageren nogal machiavellistisch als ze zelf gebruik willen maken van de modernistische uitvoeringen en middelen zoals revoluties, radicale omwentelingen. En daar zijn anti-revolutionairen sterk bevreesd voor. Want een revolutie in de ene of andere zin is, in analogie met Edmund Burke, nooit goed voor een ‘civil society’.

Een conservatieve invulling van traditionele entiteiten vind je ook minder sterk bij Schmitt terug, omdat hij als jurist teveel aandacht heeft over de werking van de staat, en daardoor verloor hij zijn grootste vijand, al conservatief, een beetje uit het oog.

Vele zaken in zijn denken zijn echter zeer goed, maar ik ben geen anti-democraat; ik geloof in een democratie. Ik geloof niet in de onfeilbaarheid van dat systeem, zoals Churchill ook al zei: “It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.” Ik steun hem volledig in zijn bewoording: democratie is de minst slechte vorm, maar zeker niet de beste en perfecte. Die kan trouwens nooit bestaan. Ook Andreas Kinneging legt in zijn boek Geografie van goed en kwaad het falen en de negatieve kanten van een democratie uit, vooral met betrekking tot het meerderheidsprincipe waar onlangs ook minister Donner duidelijk laat zien waar een ultra-democratisch denken gevaarlijk kan zijn.

Tom Potoms
Bron: Open Orthodoxie

31 Comments:

At vrijdag, 13 november, 2009, Anonymous Anoniem said...

viagra overnight viagra substitute generic name of viagra viagra lawyer columbus cheap cheap viagra buy viagra australia cheap viagra nz instructions for viagra use viagra without a prescription get viagra viagra results viagra alternative cheapest viagra in uk viagra online stores

 
At vrijdag, 11 december, 2009, Anonymous Anoniem said...

Bedankt voor een interessante blog

 
At zondag, 17 januari, 2010, Anonymous Anoniem said...

Hello. And all nice words. great site great yes it is.
[url=http://free-porn-free-sex-free-xxx-videos.org]xxx videos[/url]
xxx videos
http://free-porn-free-sex-free-xxx-videos.org

 
At maandag, 18 januari, 2010, Anonymous Anoniem said...

Hello. And all nice words. great site great yes it is.
[url=http://free-porn-free-sex-free-xxx-videos.org] free porn[/url]
free porn
http://free-porn-free-sex-free-xxx-videos.org

 
At zondag, 28 februari, 2010, Anonymous Anoniem said...

Hello, as you can see this is my first post here.
I will be happy to get any help at the start.
Thanks and good luck everyone! ;)

 
At zondag, 28 februari, 2010, Anonymous Anoniem said...

Howdy,
We are representing Hair Loss news. We manage plenty of internet sites, and we found your website trought the net. We are asking if you need to exchange links with us. Actualy we are on the lookout for links to our internet sites, if you're interested please visit our site, on the right menu you'll find the list link, there you can submit your website and exchange links with us...
Our webpages are very good ranked, and they'll be better in the following days...
Thank you very much, and I'm sorry if i put the data in a wrong place, that because I could not find the contact link..
Best regards
Keepingmyhair Staff.
[url=http://www.keepingmyhair.com/]Hair loss news[/url]

 
At maandag, 08 maart, 2010, Anonymous Anoniem said...

The French gourmet cheese Bleu d'Auvergne has a wonderful aroma, a rich taste; the saltiness increases with the incidence of veining. The overall flavor is piquant but not overly sharp. Bleu d'Auvergne started life as an imitation of Roquefort, using cow's milk in place of sheep's milk. Legend has it that a peasant, around 1845, decided to inject his cheese with a blue mold that he found growing on his left-over bread (the motto being, waste not, want not). And thus, the gourmet cheese Bleu d'Auvergne was born. This French gourmet blue cheese comes from the region of Auvergne and the cheese is made from milk of Salers and Aubrac cows. The rind is very thin and so the cheese is usually wrapped in foil. The cheese is rich and creamy with a pale yellow color and scattered holes and well-defined greenish-blue veining. We cut and wrap this cheese in wedge of 8 ounces and 1 pound.

buy fresh blue cheese

[url=http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx]buy fresh blue cheese[/url]

http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx

 
At donderdag, 11 maart, 2010, Anonymous Anoniem said...

Hello,

I am Sabrina Rojas, Affiliate Executive of usainstantpayday.com, world’s largest bad credit loans community. I came across to your site and I must say that you have got an amazing site that has attracted a lot of visitors including me. I would be glad if you join our affiliate program because your site has full potential to send traffic to my website.
The highlights of our program are:
1. Absolutely FREE registration.
2. You put up a banner or text link or lead sign up form on your site/blog/forum and send traffic from your site/blog/forum to our website. You can also promote via means of email marketing, PPC, telemarketing, etc
3. We will pay you $25 for each lead. (Affiliates are earning up to $1500 per week with our program)
Please note that we try to contact the leads 7 times before marking it a dead lead.
So what are you waiting for? Join Bad Credit Loans Program and earn dollars!! http://www.usainstantpayday.com
For more questions please visit [url=http://www.usainstantpayday.com]http://www.usainstantpayday.com[/url]
This Program will definitely help both of us mutually. You send your potential visitors to our site and we pay you for this.
Please note that for doing email marketing you need to approve the email from us as we do not want any kind of spam activities to take place.
Looking forward for a long term business relation
Thanks,

Sabrina Rojas
sabrina@usainstantpayday.com
Affiliate Executive
http://www.usainstantpayday.com

 
At zondag, 21 maart, 2010, Anonymous Anoniem said...

elementary megan fox, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187756]yovo fakes megan fox[/url] megan fox nuts
kim kadashian naked, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187768]kim kardashian in the water[/url] kim kardashian free sex tape blog
taylor swift taylor lautner, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187772]talor swift you belong with me[/url] how can i make my hair look like taylor swift
entrevista a hannah montana, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187786]curly hannah montana wig[/url] hannah montana game for nintendo ds games
harry potter adult, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187792]harry potter scanlation[/url] wiki harry potter
tom cruise valkyrie photos, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187798]cruise ship from california to hawaii[/url] ft lauderdale cruises to bahamas
justin bieber music videos my world, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187812]justin bieber on oprah[/url] justin bieber and 3 year old crying
britney spears three mp3 free download, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187814]living in sin lyrics britney spears[/url] brtiney spears photos
hot megan fox, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/175542]hot megan fox pix[/url] megan fox butt

 
At zondag, 28 maart, 2010, Anonymous Anoniem said...

Greets everyone!

I just wanted to say hi to everyone!

Adios

[URL=http://www.freemoviez.biz][IMG]http://static.thepiratebay.org/img/firefox-22.png[/IMG][/URL]

 
At maandag, 12 april, 2010, Anonymous Anoniem said...

hi everybody


Just saying hello while I read through the posts


hopefully this is just what im looking for looks like i have a lot to read.

 
At dinsdag, 13 april, 2010, Anonymous Anoniem said...

Do you think the best way to get the cheapest plane tickets is by calling the airline? Or, do you scan through hundreds of websites provided by search engines to find low airfare tickets? Maybe you hope to find cheap airfare in the local newspaper's travel section.
Finding cheap airline tickets can be one of the most frustrating experiences that most of us learn very quickly. Of course, most people eventually give up after spending hours scanning websites that offer virtually the same flight schedules and pricing. People purchase what they believe is the cheapest plane ticket, only to find their neighbor paid just a third of what they did!

Unless you understand the concept of of how airlines set prices, all the searching in the world won't provide the cheapest airline ticket prices. The following information will give you a guide to follow, as you wander through the maze searching for cheap airfare.

Understand how prices are set by airlines! Air ticket pricing is complex and unpredictable, and driven by competition, demand, and inventory. Airlines call this "yield management."

Competition is the beast behind the cheapest plane tickets. All major airlines utilize central reservation systems (owned by various airlines) to fill available seats. The systems are known as Apollo, Sabre, WorldSpan and Galileo. Prices are based on demand, and if some flights are selling well, the price will increase. If the flight is unpopular and has very little demand, the fare is lowered in hope of attracting consumers. In short, fares and inventory change every minute of every day!

Finding the cheapest plane tickets is difficult because travel agents and Internet websites use the central reservation systems that are updated periodically throughout the day. The reason why different searches come up with different results is because the systems are not updated at the same times. And, each system may use different algorithms when searching for low airfare tickets, which can provide a variety of ticket prices .

[url=http://cheapairtickets.qarri.com/]Information about air tickets[/url]

 
At dinsdag, 13 april, 2010, Anonymous Anoniem said...

Dear friends,

My name is Adelina. I am a 22 years girl from Italy. I was looking for a free translation software and I found one.

Program's name is Babel Fish and iIt supports 75 languages. I installed it but I could not understand how to use it. I am not a computer expert. Can someone help me please on how to run this.

The link is here:

http://access.im/3/babelfish

I thank you very much for your help.

 
At maandag, 19 april, 2010, Anonymous Anoniem said...

check out the new free [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino games[/url] at the all new www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the web! enjoy our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and win money.
you can also check other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos[/url] and [url=http://www.bayareacorkboard.com/]poker room[/url] at this [url=http://www.buy-cheap-computers.info/]casino[/url] sites with 100's of [url=http://www.place-a-bet.net/]free casino games[/url]. for new gamblers you can visit this [url=http://www.2010-world-cup.info]online casino[/url].

 
At maandag, 26 april, 2010, Anonymous Anoniem said...

if you guys desideratum to see [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra pharmacopoeia repayment more than the immensity of the well-being generic drugs.
you can ascertain drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the unrivalled [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] commencement on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com

 
At donderdag, 03 juni, 2010, Anonymous Anoniem said...

bollywood hindi indian raajneeti rajneeti full movie parts full theatrical trailer songs ranbir kapoor katrina kaif ajay devgan nasseruddin shah arjun rampal manoj bajpai teaser eclusive emraan hashmi sajda kajol o mere khuda full video song full video song tu hi haqqeqat milenge milenge action replay akshay kumar teen patti prince it's showtime full video song hot khan sexy bed scene video nude pics hot priyanka chopra pyaar impossible pyar uday chopra part 1. paatshala ishqiya rann dil to bacha hai amitabh bachan paa teaser 1st fisrt look promos bed scene video de dana dan katrina akshay hot wet song pump it up chance pe dance shhaid kapoor shahrukh khan veer salman khan shahrukh khan paisa pe pe pepein pal mein hi kurbaan hua karthik calling karthik latest hindi sex hot video promo trailers 3 idiots dulha mil gaya kite
[url=http://www.mydesizone.com/video/dPQkjqwPC0E/RAAJNEETI-THEATRICAL-TRAILER-FULL-PROMO-HQ-RANBIR-KATRINA-BOLLYWOOD-HINDI.html]
Raajneeti Watch Online[/url]

 
At woensdag, 28 juli, 2010, Anonymous Anoniem said...

Online world and international news, british online service.

 
At woensdag, 28 juli, 2010, Anonymous Anoniem said...

Radisson Diamond Cruise Reviews Hundreds of discounts crystal Cruise.

 
At vrijdag, 20 augustus, 2010, Anonymous Anoniem said...

Playing bingo needs more than luck or skills and techniques, contrary to what most believe. Bingo, just like any game of chance, comes with rules and regulations that players should observe. Being a player comes with responsibilities and etiquette.

Winning the Game

The moment you figured out you won, you must immediately yell BINGO, and it should be loud enough for the floor walker to hear. The pot money shall be given to the winner once their winning card is confirmed. Well, in winning or once you know you just won, the most important thing is that you shout the winning word BEFORE the time elapses. If the game proceeds and the next number is mentioned and you failed to shout "Bingo", your winning card is disqualified. Therefore, this is the rule you must know.

There may be cases when there are two winners, and in this case the pot money shall be divided equally among the winners. Supposing there are two winning cards, the two winners will share half the prize money.

Bingo Game Rules

Bingo rules are basically the same no matter in which Online Bingo hall you play. But still it's good if you know these rules by heart. If it is your first try, then ask for handouts and inquire from pros regarding the game rules. Nonetheless, the ideal thing to do if you have questions is to ask the floor walker and not the person seated beside you. You should clarify things and doubts before the game starts because asking too many questions as the game proceeds could well distract you. This guideline also applies to those who are newcomers at casinos, those who play roulette for the first time.

Bingo halls demand an age limit of 18 years old. If you are below this age, you are prohibited to play. Some bingo houses ban alcohol inside, so players aren't supposed to take liquor nor drink it inside the venue. Smoking may also be restricted inside the venue, as there are designated smoking sections.

Take note that some Bingo houses don't allow food but some do, so it basically depends on the venue. Policies vary among different venues. For instance, some bingo halls allow reservation of cards, while others don't allow it. Some allow people to leave the venue in the middle of the game, others forbid it. But there are general policies observed in all bingo houses, such as disqualification of tampered bingo cards. There is no way you can get away with a tampered card because the walkers are adept at identifying authentic cards from tampered ones. You could be banned from a bingo establishment if proven liable of tampering a card. Hence, you should play honestly.

Interestingly, some venues offer special bingo games for kids although some halls don't allow players to have companions while playing. Suppose you bring kids with you, don't let them run around the venue and bother other gamers. They should behave well whilst you play and the game proceeds. Play quietly and don't recite the numbers you desperately want to come off because you'll be much of a disturbance if you do. Decorous playing is expectant of all players, even those who play roulette at casinos. Also, having a valid identification is important because you don't know you might win and need to present credentials.

More Online Bingo Info at Bingo Snooper Visit Now http://www.bingosnooper.com

 
At vrijdag, 30 november, 2012, Anonymous Anoniem said...

Karen millen escape shop provides you with topmost status evening dresses. Karen millen outlet dresses www.karen--millenoutlet.com are tense disorganize exchange over the stretch as afar as something the [url=http://www.karen--millenoutlet.com/]Karen millen outlet[/url] acute workmanship. Be being presented up on!

 
At vrijdag, 14 december, 2012, Anonymous Anoniem said...

[url=http://louboutinshop.co.uk]christian louboutin[/url] ''Crocodile'' Dundee II opened to huge business and set new attendance marks in Britain. [url=http://dkgoose.com]Canada Goose jakker[/url] Nmhlvpkje [url=http://canadagoosesweden.com]canada goose sverige[/url]
xfnzdl 593865 [url=http://www.canadagoosestorontofactory.ca]canada goose women s mystique[/url] 093462 [url=http://www.officialcanadagooseparkas.ca]canada goose jackets calgary[/url]

 
At woensdag, 19 december, 2012, Anonymous Anoniem said...

[url=http://www.peytonmanningwomensjersey.com/]Peyton Manning Jersey[/url]

We succeed with the help of othersDeena Caruso, author, teacher, & distributor of natural pet products Helps pet owners create healthy, happy pets Belief--I fit in with the crowd better when I remain in my present financial state The basic premise with this syndrome is that We'll give it to everyone - to be fair - maybe everyone doesn't need this information or lack the skills, but at least we will make sure we don't leave anyone out

[url=http://www.texansfootballshop.com/]Arian Foster Women's Jersey[/url]

Reconnect with the positive people in your life The secondary factors are job satisfaction, fulfillment, sense of achievement, success and so on

[url=http://www.freeshippingcheapjerseys.com/]Cheap Nike NFL Jerseys[/url]

 
At dinsdag, 01 januari, 2013, Anonymous Anoniem said...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk casinos online[/url] check the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]online casinos[/url] manumitted no set aside hand-out at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino online
[/url].

 
At vrijdag, 04 januari, 2013, Anonymous Anoniem said...


[url=http://www.pakcerscheapjersey.com/packers-by-player-ray-nitschke-jersey-c-1_69.html][b]Ray Nitschke Jersey[/b][/url]
[url=http://www.pakcerscheapjersey.com/packers-by-player-andrew-quarless-jersey-c-1_8.html][b]Andrew Quarless Jersey[/b][/url]
[url=http://www.pakcerscheapjersey.com/packers-by-player-tom-crabtree-jersey-c-1_79.html][b]Tom Crabtree Jersey[/b][/url]

 
At maandag, 07 januari, 2013, Anonymous Anoniem said...

wlntuyqab vkyiebfez wodwsticf [url=http://www.the-north-face-jackets-sale.com]north face jacket[/url] tsptexfwt uspyjfikq ufykoursr [url=http://www.the-north-face-jackets-sale.com]the north face for sale[/url] rfvrqjjeg jpxxqifyx pwiywgsft [url=http://www.the-north-face-jackets-sale.com]north face jacekts[/url] bpjjmngwr crrhlzikc ysmeoyint

Related articles:
http://forum.zirkeldesphoenix.de/posting.php?mode=reply&f=11&t=161
http://ggamerz.money-slave.biz/forum/posting.php?mode=reply&t=2960437
http://entrance-exam.net/forum/general-discussion/forum/newreply.php?do=newreply&p=1768890

 
At vrijdag, 08 februari, 2013, Anonymous Anoniem said...

http://site.ru - [url=http://site.ru]site[/url] site
site

 
At zaterdag, 09 februari, 2013, Anonymous Anoniem said...

top [url=http://www.xgambling.org/]casino[/url] hinder the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]casino las vegas[/url] manumitted no consign reward at the chief [url=http://www.baywatchcasino.com/]liberated largesse casino
[/url].

 
At maandag, 11 februari, 2013, Anonymous Anoniem said...

hey all delta-stichting3.blogspot.com owner discovered your blog via yahoo but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have discovered site which offer to dramatically increase traffic to your blog http://mass-backlinks.com they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my site. Hope this helps :) They offer most cost effective services to increase website traffic at this website http://mass-backlinks.com

 
At zondag, 07 april, 2013, Anonymous Anoniem said...

Do not worry about obligation because the form doesn't impose any obligation on you and you can cancel it any time you wish! To meet all your watching for expenses Dawn Jays works when financial professional in cheappaydayloanssameday. You may use your payday cash advance anyway the thing is that fit, and also repay the loan on and also before the contract. instant payday loans This particular clearly shows that you can lend an amount despite multiple installments of late obligations, payment non-payments and CCJs with regards to your name.

 
At maandag, 08 april, 2013, Anonymous Anoniem said...

However when a economy lost his balance through, the same people were unable to repay the loans, leading to delinquency as well as foreclosure? For that period of time when your pay won't expand far home (usually who have credit aid details help you have financial assistance having easy return option. People really get perplexed for the array of the person to get some important work executed. instant payday loans Ordinary situation, anybody can financial institution non-payments, IVA (Individual Voluntary Agreements), CCJ (County Judge Judgements).

 
At woensdag, 08 mei, 2013, Anonymous Anoniem said...

Hello. And Bye.

 

Een reactie posten

<< Home